De nieuwe fiscale regularisatie anno 2016

In Archief by robert

Binnenkort– wellicht bij het begin van deze zomer – wordt het terug mogelijk om kapitalen en inkomsten die in het verleden niet correct werden aangegeven te regulariseren bij het Contactpunt Regularisaties. De voorlopige conclusie – het wetsontwerp van 29 maart 2016 werd nog niet goedgekeurd door het Parlement – luidt dat de nieuwe regularisatieregeling duurder wordt, maar vooral meer bewijs van de belastingplichtige vergt dan de voorgaande regularisatieronde die een einde nam op 1 januari 2014.
Wat betreft fiscaal niet verjaarde kapitalen (inkomsten vanaf 01.01.2009), zal de regularisatieheffing het gewone belastingregime omvatten, aanvankelijk verhoogd met een boete van 20 %. Voor fiscaal verjaarde kapitalen wordt aanvankelijk het vlak tarief van 36 % toegepast. En vanaf 2017 loopt het vlak tarief voor de verjaarde kapitalen elk jaar op met 1 %, tot 40 % in 2020.

De belastingplichtigen die fiscaal verjaarde kapitalen en inkomsten wensen te regulariseren, zijn volgens het wetsontwerp verplicht om de oorsprong van het gehele kapitaal aan te tonen, ook al regulariseren zij enkel de genoten inkomsten ervan. Indien de belastingplichtige aldus in het verleden netjes belaste beroepsinkomsten op een buitenlandse spaarrekening plaatste, maar vervolgens ‘vergat’ om de inkomsten ervan aan te geven in zijn aangifte personenbelasting, dient deze het (schriftelijke) bewijs te leveren dat het hele kapitaal aan de oorsprong zijn geëigend belastingregime in België heeft ondergaan. Faalt de belastingplichtige hierin, dan zal hij 36 % verschuldigd zijn op het gehele kapitaal.

Tijdens het parlementair debat heeft de minister bevestigd dat de afrekening van een verzekeringsinstelling van de uitbetaling van een groepsverzekering, een verkoopakte of een verkoopovereenkomst in aanmerking kunnen komen als schriftelijk bewijs. Dit schriftelijk bewijs kan volgens de minister worden aangevuld met andere bewijsmiddelen zoals het beleggersprofiel en de historische evolutie van een effectenportefeuille om vast te stellen welk deel van het kapitaal dient te worden geregulariseerd op 31 december 2008 (de datum van de verjaring inzake inkomstenbelasting). Voor inkomsten die discussie kunnen doen ontstaan over het al dan niet belastbaar karakter van de verrichting ten gevolge van bijvoorbeeld de invulling van het begrip “normaal beheer van een goede huisvader”, kan de aangever in zijn bondige verklaring vermelden en motiveren waarom het inkomen buiten de toepassing van artikel 90,1° WIB valt.

De fiscale regularisatie is enkel mogelijk voor federale belastingen. Om grondwettelijke problemen te vermijden worden gewestbelastingen (zoals het successierecht) uitdrukkelijk uit het toepassingsgebied gesloten van de nieuwe regeling. Het wetsontwerp voorziet echter dat successierechten toch kunnen worden geregulariseerd van zodra er een samenwerkingsakkoord werd gesloten met het bewuste gewest waarvan de belastingplichtige inwoner is. Naar verwachting zal dergelijk samenwerkingsakkoord met het Vlaamse Gewest binnenkort worden gesloten.
De nieuwe regeling kent opnieuw een éénmalig karakter. Dat betekent dat men slechts éénmaal gebruik kan maken van de nieuwe regularisatie. De nieuwe regeling zal wel worden opengesteld voor iedereen, dus ook voor diegenen die reeds in het verleden een beroep deden op een fiscale regularisatie (op basis van een oude wettelijke regeling). Het is de bedoeling om het wetsontwerp voor het zomerreces te laten goedkeuren in de Kamer. De nieuwe regeling zal in werking treden 10 dagen na publicatie.