Wet aangepast die de waardering van vruchtgebruik van de langstlevende regelt

In Archief by robert

Een nieuwe wet van 19 juni 2016 wijzigt de waarderingsmethode voor de berekening van de waarde bij omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner.
Bij de omzetting van vruchtgebruik houdt het vruchtgebruik op te bestaan en wordt het omgezet in iets anders, zoals bijvoorbeeld een som geld. Deze som geld komt toe aan de vruchtgebruiker en vertegenwoordigt de tegenwaarde van zijn vruchtgebruik. Om de waarde hiervan te berekenen bestonden er vroeger geen bindende richtlijnen van de wetgever. Sedert medio 2014 heeft de wetgever criteria vastgelegd om meer rechtszekerheid te creëren. Het Belgisch Burgerlijk Wetboek bepaalt sindsdien dat er voor de omzetting van het vruchtgebruik twee omzettingstabellen zullen worden opgesteld; één voor mannen en één voor vrouwen. Deze omzettingstabellen bepalen de waarde van het vruchtgebruik als een percentage van de normale verkoopwaarde van de goederen onderworpen aan het vruchtgebruik, rekening houdend met een aantal criteria. De tabellen worden jaarlijks gepubliceerd in een Koninklijk Besluit.
De economische situatie noopte tot een correctie van de berekening. De recente evolutie van de rentevoeten heeft met zich meegebracht dat vooral voor oudere vruchtgebruikers met een lagere levensverwachting negatieve rentevoeten voorkomen en de mathematische berekening van de waarde van het vruchtgebruik tot een negatief cijfer zou leiden. De wetgever voert daarom een minimum rentevoet in van 1 % per jaar voor de berekening van de omzettingstabellen. De wet preciseert verder dat de berekeningsperiode van de rentevoet loopt van 1 mei van het tweede aan de bekendmaking van de omzettingstabellen voorafgaande jaar tot 30 april van het jaar van de bekendmaking van die tabellen.