Parlementaire vraag over het Vlabel standpunt inzake de ‘kaasroute’

In Archief by robert

Zoals eerder vermeld in dit magazine heeft de Vlaamse fiscus besloten om met ingang van 1 juni 2016 de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik van geldbeleggingen of effecten te belasten met erfbelasting bij het overlijden van de schenker, zelfs indien de driejarige wachttermijn is verstreken (“berucht” standpunt 15004 van 21 maart 2016). De erfgenamen kunnen daaraan enkel ontsnappen als zij bewijzen dat schenking die de gesplitste inschrijving tot stand brengt aan schenkbelasting werd onderworpen. De techniek waarbij Belgische rijksinwoners belastingvrij schenken in Nederland met voorbehoud van vruchtgebruik wordt ook wel aangeduid als de zogenaamde ‘kaasroute’.
De nieuwe Vlaamse minister van Financiën werd ondervraagd over dit sterk bekritiseerde Vlabel standpunt. De vraagsteller vermeldt dat het volgens juristen in strijd is met de wet om de gesplitste inschrijving dezelfde fiscale behandeling te geven als de gesplitste aankopen van onroerende goederen. De minister stelt in het antwoord dat het een misverstand is dat dit standpunt de schenkingsakte door een Nederlandse notaris zonder de betaling van schenkbelasting, zonder meer zou willen afblokken. Volgens de minister beoogt het standpunt enkel een verduidelijking te bieden bij het leveren van het tegenbewijs betreffende het vermoeden van bevoordeling zoals het geval is bij de gesplitste aankoop.
De vraagsteller repliceert echter dat volgens juristen enkel de wetgever dergelijk initiatief kan nemen. In het antwoord heeft de minister aangegeven een wettelijke oplossing nader te zullen bekijken om interpretaties zoveel mogelijk te vermijden en willekeur/rechtsonzekerheid tegen te gaan. Op vandaag is het nog onduidelijk welke richting het decreet zou uitgaan. Dat er door dit Vlabel standpunt verschillen ontstaan tussen de verschillende regio’s, vormt volgens de minister geen enkel probleem.
Onlangs raakte bekend dat de Raad van State werd verzocht om het Vlabel standpunt te vernietigen wegens strijdigheid met de geest en de letter van de wet. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, eerder dit jaar verzocht ook de beroepsvereniging van de verzekeringssector Assuralia al de vernietiging van het Vlabel standpunt omtrent de verzekeringsgift. Bemerk dat de gemiddelde doorlooptijd van een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van Stat anderhalf jaar duurt vanaf de indiening van het verzoekschrift.