Nieuwe afspraak tussen Nederland en België pensioenproblematiek

In Archief by robert

Het Nederlands persbericht, 23 februari 2018

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag
Betreft Afspraak tussen Nederland en België pensioenproblematiek

Geachte voorzitter,
In antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Omtzigt (CDA) over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België (ingezonden 19 januari 2018) heb ik aangegeven dat de Nederlandse en Belgische bevoegde autoriteiten in overleg zouden treden om te komen tot een passende oplossing voor ontstane pensioenproblematiek bij de toepassing van het belastingverdrag tussen Nederland en België. Ook het lid Lodders (VVD) heeft door middel van schriftelijke vragen aandacht gevraagd voor deze problematiek (ingezonden 8 februari).

Hierbij informeer ik uw Kamer dat Nederland en België na onderling overleg overeenstemming hebben bereikt over een oplossing voor deze problematiek. In de antwoorden op de vragen van het lid Omtzigt heb ik de aanleiding voor het ontstaan van deze problematiek reeds geschetst. Kort gezegd is door Belgische jurisprudentie onduidelijk geworden of uit Nederland afkomstige pensioenen in België voldoende belast kunnen en zullen worden. De Nederlandse Belastingdienst heeft daarom ongeveer 1300 inwoners van België die een pensioen uit Nederland ontvangen van in een kalenderjaar hoger dan bruto 25 000 euro bericht dat de vrijstelling loonbelasting is komen te vervallen. Dit heeft geleid tot situaties van dubbele belastingheffing.

De afspraak die Nederland en België nu zijn overeengekomen, komt er in het kort op neer dat Nederland geen belasting heft over uit Nederland afkomstig pensioen als België het pensioen feitelijk en voldoende belast. In situaties waar dit niet het geval is, zal Nederland kunnen heffen. In die gevallen zal België voorkoming van dubbele belasting verlenen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de uitwisseling van informatie tussen Nederland en België. Hierdoor weet Nederland in welke situaties het pensioen in België feitelijk en voldoende wordt belast en in welke situaties niet. Met deze afspraken kunnen zowel situaties van dubbele heffing als situaties van dubbele – niet heffing worden voorkomen.

Nederland en België werken de gemaakte afspraken op zeer korte termijn uit in een overeenkomst. Deze overeenkomst zal worden gepubliceerd. Vervolgens zal de Belastingdienst aan de hand van deze overeenkomst de situaties van dubbele heffing die zijn ontstaan ongedaan kunnen maken.

De schriftelijke vragen van het lid Lodders zijn nog niet beantwoord. Ik maak van de gelegenheid gebruik te verzoeken om uitstel voor beantwoording van deze vragen. Dat biedt mij de mogelijkheid om bij de beantwoording van die vragen uw Kamer nader te informeren over de definitieve overeenkomst tussen Nederland en België.

Hoogachtend,de staatssecretaris van Financiën, Menno Snel.

Het Belgisch Persbericht, 23 februari 2018

Einde aan dubbele belasting van pensioenen grensarbeiders
Inwoners uit België die in Nederland hebben gewerkt krijgen voor die jaren doorgaans ook een aanvullend pensioen.

Volgens het belastingverdrag tussen België en Nederland zijn pensioenen in principe altijd belastbaar in de zogenaamde woonstaat. De Nederlandse aanvullende pensioenen van Belgische grensarbeiders worden dan ook al jaar en dag belast in België, net zoals de Belgische pensioenen.
Eind 2017 gaf Nederland evenwel te kennen de aanvullende pensioenen ook in Nederland te zullen belasten. Nederland baseerde zich daarvoor op enkele gerechtelijke uitspraken waarbij werd beslist dat het aanvullende pensioen van enkele grensarbeiders toch niet belastbaar zou zijn in België. Concreet vertaalde zich dat in het feit dat Nederland voor ongeveer 1500 personen loonheffing begon in te houden.
Volgens de Belgische belastingadministratie konden de arresten die werden geveld echter niet veralgemeend worden en blijven dergelijke aanvullende pensioenen uit Nederland dus principieel een Belgische fiscale materie.

Het gevolg van de plotse koerswijziging in Nederland was evenwel dat de aanvullende pensioenen van grensarbeiders opeens in beide landen werden belast.
Minister Van Overtveldt drong aan op een snelle oplossing. Het intense overleg tussen beide belastingadministraties heeft vandaag geleid tot een akkoord. Nederland gaat er mee akkoord dat deze dubbele belasting niet kan.

Nederland ziet daarom af van belastingheffing op die aanvullende pensioenen indien de Belgische administratie kan aantonen dat deze pensioenen in België worden belast. De aanvullende pensioenen uit Nederland voor Belgische grensarbeiders blijven zoals voorheen dus belastbaar in België. In het geval dat er aanvullende pensioenen zouden zijn die in België toch niet belast zouden worden, dan zullen deze alsnog in Nederland belast worden. Zo wordt dus niet alleen een dubbele belasting vermeden maar ook een dubbele niet-belasting.
De belastingplichtigen zullen zelf geen actie moeten ondernemen om die dubbele belasting te vermijden. De belastingadministraties zullen elkaar rechtstreeks de nodige inlichtingen verstrekken zodat de betrokkenen gespaard blijven van administratieve overlast. De loonheffing door Nederland zal dan ook automatisch rechtgezet worden.

Dit akkoord tussen België en Nederland zal op 5 maart ondertekend worden door de Nederlandse Staatssecretaris van Financien, Menno Snel en Belgisch Minister van Financien Johan Van Overtveldt .
Minister Van Overtveldt: “Ik heb de administratie gevraagd om snel actie te ondernemen om deze onrechtvaardige situatie op te lossen, en ben tevreden dat die oplossing er nu ook is. Het kan niet zijn dat de pensioenen van grensarbeiders ineens dubbel belast zouden worden. Ik wil de Nederlandse collega’s dan ook danken voor de constructieve houding.”