Telewerken: mag België heffen?

In Archief by robert

Regime grensarbeiders inzake Coronavirus

Het toegenomen gebruik van telewerken als gevolg van het coronavirus wordt niet in aanmerking genomen bij het bepalen van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving.
Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) in te dammen en de volksgezondheid te beschermen, heeft de Belgische federale regering, naar voorbeeld van andere lidstaten van de Europese Unie (EU), sociale afstandsmaatregelen genomen, waaronder het toegenomen gebruik van telewerken.
Het toegenomen gebruik van telewerken kan niettemin een bron van zorg zijn voor grensoverschrijdende werknemers en bedrijven met betrekking tot sociale zekerheid. De plotselinge toename van professionele activiteiten vanuit huis kan in sommige gevallen leiden tot een wijziging van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving.
Krachtens Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels is een grensarbeider die in een EU-, EER-land of Zwitserland woont en in een ander land werkt, onderworpen aan de sociale zekerheid van het werkland. Bij substantiële activiteiten in de woonlidstaat (d.w.z. ten minste 25% van de arbeidstijd) wordt deze laatste staat echter bevoegd. Door het toegenomen gebruik van telewerken kan de activiteit van een grensarbeider echter aanzienlijk worden in het land van verblijf.
Gezien de uitzonderlijke situatie waarin we ons bevinden, hebben de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, en de minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, Denis Ducarme, besloten dat de periodes van telewerk uitgevoerd op het Belgische grondgebied door grensarbeiders als gevolg van het coronavirus zal bij wijze van uitzondering niet in aanmerking worden genomen bij de vaststelling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving en dat zij daarom geen invloed zullen hebben op hun aansluiting bij de sociale zekerheid.
De neutralisatie van telewerken vanwege het coronavirus zal de betrokken werknemers en bedrijven er ook van weerhouden om in deze moeilijke tijden bijkomende administratieve formaliteiten te moeten vervullen.
Deze maatregel is van toepassing vanaf 13 maart 2020 (middernacht) en zolang de noodmaatregelen van de federale regering om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken van kracht zijn. Vanaf 18 maart 2020 blijven de maatregelen genomen in het kader van de federale fase van het nationale noodplan1 van kracht tot en met 5 april 20202. (Vertaald uit het Engels)

campaigns.eranova.fgov.be

Eerder had al afstemming met Frankrijk en Luxemburg plaatsgevonden. Afstemming met Nederland was er nog niet. Bovenstaande regeling maakt dit nu overbodig.


Belgisch-Luxemburgse overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting. Uitzonderlijke maatregel betreffende telewerk van grensarbeiders
17 maart 2020
Ten gevolge van de gezondheidssituatie omtrent het Coronavirus (COVID-19) zullen talrijke grensarbeiders ertoe worden aangespoord om gedurende de komende dagen en weken van thuis uit te werken.
De regeling in onderling overleg van 16.03.2015 inzake de toepassing van artikel 15 van de Belgisch-Luxemburgse Overeenkomst heeft een tolerantieregel ingevoerd waardoor grensarbeiders hun activiteit gedurende maximaal 24 dagen buiten hun gebruikelijke werkstaat mogen uitoefenen waarbij ze in die Staat belastbaar blijven.
Punt C, 3 van de administratieve circulaire AAFisc. Nr22/2015 (Ci.700.520) dd. 1/6/2015 betreffende de voornoemde regeling in onderling overleg bevat een lijst met gevallen waarbij geen enkele dag mag worden meegeteld voor het toepassen van de regel van 24 dagen. Daar wordt onder meer het geval van overmacht vermeld. De Belgische en Luxemburgse autoriteiten zijn van oordeel dat de huidige toestand die verband houdt met het Coronavirus een dergelijk geval van overmacht vormt.
Bijgevolg werd beslist dat met ingang van zaterdag 14 maart 2020, de aanwezigheid van een grensarbeider in zijn woonplaats (met name om daar te telewerken) niet in aanmerking zal worden genomen voor de berekening van de termijn van 24 dagen. Deze maatregel is tot nader order van toepassing.
financien.belgium.be

Belgie-Frankrijk, regime grensarbeiders, coronavirus
13 maart 2020
Belgisch-Franse Overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting
Aanvullend Protocol met betrekking tot de grensarbeiders
Ten gevolge van de gezondheidssituatie omtrent het Coronavirus (COVID-19) zullen talrijke Franse grensarbeiders ertoe worden aangespoord om gedurende de komende dagen en weken van thuis uit te werken.
Artikel 7, b, van het aanvullend Protocol met betrekking tot de grensarbeiders bevat een lijst met gevallen – waarin de grensstreek wordt verlaten – die buiten beschouwing blijven voor de toepassing van de zogenaamde 30-dagen regel.
Daar komt onder meer voor in punt (i) het geval van overmacht, buiten de wil van de werkgever en de werknemer.
De Belgische en Franse autoriteiten zijn van oordeel dat de huidige toestand die verband houdt met het Coronavirus voldoet aan alle kenmerken van een geval van overmacht.
Aldus werd beslist dat met ingang van zaterdag 14 maart 2020, de aanwezigheid van een Franse grensarbeider in zijn woonplaats in Frankrijk (met name om daar te telewerken) niet in aanmerking zal worden genomen voor de berekening van de termijn van 30 dagen. Deze maatregel is tot nader order van toepassing.
financien.belgium.be