Begrotingscontrole maart 2013

In Archief by robert

Ingevolge de recente begrotingscontrole kondigde de regering opnieuw verschillende bijkomende fiscale maatregelen aan. Deze maatregelen moeten wel nog in definitieve wetteksten worden gegoten.

Een eerste belangrijke aangekondigde maatregel betreft het optrekken van het belastingtarief voor liquidatieboni. Momenteel bedraagt het tarief 10%. De regering kondigde aan om het tarief vanaf 1 oktober 2014 op te trekken naar 25%.
Tot 1 oktober 2014 zal er echter een mogelijkheid voorzien worden om belaste reserves te incorporeren in kapitaal aan een tarief van 10%. Bij een latere kapitaalsvermindering zullen deze geïncorporeerde reserves degressief worden belast (15%; 10% in het derde jaar; 5% in het vierde jaar; 0% in het vijfde jaar).

Verder wordt er in een verlaagde roerende voorheffing voorzien voor dividenden uit nieuwe aandelen in KMO’s. Momenteel bedraagt de roerende voorheffing voor dividenden 25%. Van de nieuwe verlaagde voorheffing zal kunnen worden genoten wanneer de verkregen dividenden verbonden zijn aan aandelen uitgegeven ingevolge inbrengen in geld en deze aandelen gedurende een welbepaalde periode ononderbroken worden aangehouden. De roerende voorheffing zal in dat geval vanaf het derde jaar ononderbroken bezit verlaagd worden tot 20%. Vanaf het vierde jaar zou dit 15% worden. Het verlaagde tarief zou behouden blijven bij een latere liquidatie.

Voorts kondigde de regering aan dat het systeem van de notionele interestaftrek verder zal worden verfijnd. Geldbeleggingen van meer dan 2,5 miljoen EUR aangehouden door een vennootschap onderworpen aan de vennootschapsbelasting kunnen momenteel zowel van het systeem van de definitief belaste inkomsten (DBI) als van het systeem van de notionele interestaftrek genieten wanneer ze meer dan 1 jaar werden aangehouden. Voortaan zal in dat specifieke geval enkel nog van het systeem van de definitief belaste inkomsten genoten kunnen worden.
Verder zal het registratierecht voor de vestiging van opstal- of erfpachtrechten worden verhoogd van 0,2% naar 2%.

Ten slotte worden ook accijnsverhogingen op tabak en alcohol in het vooruitzicht gesteld.

hits=136= / id=3108=