De Kaaimantaks en de ‘nieuwe’ black lists

In Archief by robert

Het ontwerp van programmawet met daarin de Kaaimantaks werd intussen ingediend in het federaal parlement. De tekst zal naar verwachting op korte termijn definitief worden goedgekeurd en in werking treden. Zie daarover ook elders in dit nummer.

Inmiddels zijn ook de Koninklijke Besluiten (KB’s) in voorbereiding ter uitvoering van de Kaaimantaks. Het betreft de KB’s waarin de entiteiten met rechtspersoonlijkheid (vennootschappen en stichtingen) worden opgesomd die worden geviseerd door de meldplicht voor juridische constructies en de Kaaimantaks. Het bestaande KB met de oude zwarte lijst zal immers worden opgeheven en vervangen door twee nieuwe KB’s.

Voor entiteiten die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte (EER) wordt een limitatieve lijst opgesteld. De lijst zou naar verluidt enkel entiteiten bevatten uit de EER die vroeger reeds op de zwarte lijst stonden, met name: voor Luxemburg de Société de Gestion de Patrimoine Famial (SPF) en voor Liechtenstein de Stiftung en de Anstalt. Binnen de EER zouden dit -althans voorlopig- de enige entiteiten zijn die geviseerd worden door de Kaaimantaks. Bemerk dat er dus geen Nederlandse entiteiten voorkomen op de zwarte lijst. Voor entiteiten die gevestigd zijn buiten de EER wordt een apart KB opgesteld. De lijst voor niet EER-entiteiten zou evenmin nieuwigheden bevatten, maar heeft nu uitdrukkelijk een niet-limitatief karakter. Ook entiteiten die niet worden opgesomd kunnen dus geviseerd worden door de meldplicht voor juridische constructies en de nieuwe Kaaimantaks voor zover ze beantwoorden aan de voorwaarden (een niet-EER entiteit met rechtspersoonlijkheid die minder dan 15% inkomstenbelastingen betaalt).

hits=11= / id=3880=