Keuzerecht buitenlands belastingplichtigen

In Archief by robert

Zoals bekend ligt het Nederlandse keuzerecht voor buitenlands belastingplichtigen (veelal aangewend om hypotheekrente van de woning buiten Nederland, in Nederland in aftrek te brengen) door recente gerechtelijke uitspraken onder druk. De vraag is of de bepaling al dan niet in strijd is met Europees recht en of Nederland sowieso bepaalde aftrekposten aan buitenlands belastingplichtigen moet toestaan, als 90% van het wereldinkomen in Nederland is belast (o.b.v. het Schumacker-arrest).
Rechtbank Breda heeft zich op 4 augustus 2010 uitgelaten over de zaak die een inwoner van Liechtenstein had aangespannen. Hij wilde alimentatiebetalingen in aftrek brengen evenals kosten van levensonderhoud van zijn kinderen. De Rechtbank besliste dat belanghebbende in casu niet voor het keuzerecht in aanmerking kwam, omdat Liechtenstein –waarvan hij inwoner is – geen lid is van de EU en Nederland daar geen belastingverdrag mee heeft gesloten. Bovendien heeft belanghebbende niet het grootste gedeelte van zijn inkomen verworven door het verrichten van arbeid in Nederland en kan hij dus ook geen beroep doen op het Schumacker-arrest.

hits=2= / id=1716=