Premie Zorgverzekering bij pensioen uit België en Nederland

In Archief by robert

Als u in Nederland woont en naast uw AOW tevens een rustpensioen vanuit België ontvangt, bent u verplicht om in Nederland een basisverzekering af te sluiten. Voor de basisverzekering betaalt u aan een verzekeraar een (vaste) nominale premie, die overigens van verzekeraar tot verzekeraar in beperkte mate kan verschillen. Deze basisverzekering is op 1 januari 2006 door de wetgever geïntroduceerd als opvolger van de ziektekostenverzekering. Vanaf die datum is het onderscheid tussen een particuliere verzekering en een ziekenfondsverzekering komen te vervallen.

Premie
De inhoud van de basisverzekering is vergelijkbaar met het ziekenfondspakket. Aan dit wettelijk vastgelegde pakket kunnen verzekeraars op verschillende manieren invulling geven. Hoewel de premie voor de basisverzekering dus wordt bepaald door de verzekeraars zelf, zijn de toegelaten aanbieders wel verplicht om iedereen die zich voor de basisverzekering aanmeld te accepteren. De gezondheidstoestand van de verzekerde persoon speelt dus geen rol. Naast de basisverzekering kunt u een aanvullende verzekering afsluiten, waarmee u zich verzekerd tegen risico’s die u belangrijk vindt. U bent volgens de Zorgverzekeringswet in het geheel niet verplicht een aanvullende verzekering te nemen, hoewel dat wel aan te raden is.

Met de nominale premie alleen bent u er nog niet. Daarnaast bent u over uw inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet verschuldigd over uw inkomen tot een bepaalde inkomensgrens. Daardoor heeft de inkomensafhankelijke bijdrage een maximum. Het maximum bijdrage-inkomen bedraagt in 2010 € 33.189. Het bijdrage-inkomen is overigens het totaal van wat u ontvangt aan:
? loon, uitkering, pensioen of lijfrente-uitkering;
? winst uit onderneming;
? inkomen uit overige werkzaamheden (bijvoorbeeld inkomen als freelancer);
? periodieke uitkeringen en verstrekkingen waarover u geen loonbelasting betaalt
(bijvoorbeeld alimentatie en sommige lijfrente-uitkeringen).
Ander inkomen behoort niet tot het bijdrage-inkomen. Uw inkomen uit vermogen, zoals rente en dividend, telt dus niet mee. Over uw AOW-uitkering betaalt u het hoge bijdragepercentage (in 2010: 7,05%) en over uw rustpensioen het lage percentage (in 2010: 4,95%). Tot slot bent u over het zogenoemde premie-inkomen ook nog AWBZ-premies verschuldigd (in 2010: 12,15%). Het maximum premie-inkomen bedraagt in 2010 € 32.738. Als pleister op de wonde heeft u wel recht op het AWBZ deel van de standaardheffingskorting en onder omstandigheden op Zorgtoeslag.

Premieplafond verleden tijd?
Tot 1 mei 2010 werd het bedrag van de verschuldigde premies en bijdragen onder omstandigheden geplafonneerd door het arrest Nikula. In dat arrest heeft het Hof van Justitie EG bepaald dat een lidstaat bij de grondslag voor heffing van bijdragen of premies voor de ziektekostenverzekering weliswaar rekening mag houden met pensioenen uit een andere lidstaat, maar dat het totaal bedrag aan verschuldigde bijdragen en premies niet hoger mogen zijn dan de in de lidstaat, waar een betrokkene woont, uitgekeerde pensioenen. Bij die berekening wordt voor de nominale premie uit praktische overwegingen uitgegaan van de standaardpremie als bedoeld in artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag. Deze standaardpremie (voor 2010: € 1.262) wordt in voorkomende gevallen verminderd met de over dat jaar toegekende zorgtoeslag, waarbij in het geval van partners kan worden uitgegaan van de helft van de toegekende zorgtoeslag.
Vanaf 1 mei 2010 is echter een nieuwe Europese verordening (nr. 883/2004) van toepassing. Op basis van de tekst van de nieuwe verordening lijkt de plafonnering van de bijdragen en premies als gevolg van het eerdergenoemde arrest vanaf die datum verleden tijd. Een geringe AOW-uitkering heeft dus grote financiële gevolgen. In België zou u voor uw geneeskundige verzorging over uw rustpensioen slechts een gering bedrag aan RIZIV-bijdragen zijn verschuldigd, terwijl de totale bijdragen en premies in Nederland fors in de papieren kunnen lopen. In de nieuwe verordening staat echter ook, dat u uw binnenlands pensioen daadwerkelijk moet ontvangen om in uw woonland verzekerd te zijn. De vraag is daarmee gerechtvaardigd wat de gevolgen zijn als u zelf besluit uw AOW niet (meer) te ontvangen.

Volgens de Sociale Verzekeringsbank (SVB) blijft u in een zodanig geval (voorlopig) toch verzekerd in Nederland tegen ziektekosten. Pas als het Rijksinstituut voor de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) een formulier S1 (voorheen E121) afgeeft, kunt u volgens de SVB in België verzekerd zijn. In dat kader is het wel goed op te merken, dat de problematiek van het afzien van een pensioen of rente in de zin van de verordening niet alleen speelt binnen Nederland, maar in geheel Europa. Elke lidstaat heeft hierover een mening. Deze meningen worden besproken in de Administratieve Commissie (AC) van de EU. Tot de commissie over deze (rechts)vraag een richtlijn publiceert, loopt u een reëel risico mogelijk af te zien van een pensioen of rente waartegenover geen S1 staat met alle mogelijke gevolgen van dien, te meer nu al duidelijk is geworden dat België niet staat te springen om in dergelijke gevallen een S1 af te geven. U bepaalt namelijk door een eigen keuze welk land uw zorgkosten moet vergoeden. Dat komt volgens het RIZIV in strijd met de doelstelling van de verordening. België wacht dan ook rustig de uitspraak van de AC af. Tot dat moment kan het wel voorkomen dat mutualiteiten een eigen beleid (gaan) ontwikkelen en toch een S1 afgeven. Als de AC echter van mening is dat het vrijwillig afzien van een pensioen of rente niet betekent dat u niet in uw woonland bent verzekerd tegen ziektekosten, betekent dit dat reeds afgegeven S1-formulieren worden ingetrokken. U moet dan met terugwerkende kracht in Nederland alsnog de verschuldigde bijdragen en premies betalen en (binnen 1 jaar) uw AOW-uitkering aanvragen.
Om die reden stellen wij u voor om het standpunt van de AC af te wachten voordat u een besluit neemt om geen AOW-uitkering aan te vragen of de betaling ervan te laten stopzetten.

hits=2= / id=1948=