Toch indexering eigenwoningforfait: persbericht Nederlandse staatssecretaris van Financiën d.d. 28 januari 2011

In Archief by robert

Vele Nederlanders die in België wonen, maken gebruik van de aftrek van hypotheekrente door te kiezen voor de fictieve binnenlandse belastingplicht. In dat geval dienen zij in hun aangifte inkomstenbelasting ook het eigenwoningforfait op te tellen bij hun inkomen. In Nederlandse verhoudingen wordt dit berekend over de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde. Woningen in België hebben geen WOZ-waarde, maar dienen volgens dezelfde regels vastgesteld te worden. Dit komt feitelijk neer op het bepalen van de werkelijke waarde van de woning per een bepaalde peildatum (voor aangiften inkomstenbelasting 2010 is de peildatum 1 januari 2009).
Voor woningen met een WOZ-waarde van meer dan € 1.020.000 geldt het hoogste eigenwoningforfait (€ 5.610 + 1,05% over de WOZ-waarde boven € 1.020.000). Onder het vorige kabinet was vorig jaar voorgesteld om het bedrag van € 1.020.000 niet langer te indexeren. Hierdoor zouden, uitgaande van een prijsstijging van woningen, steeds meer woningen onder het hoogste tarief van het eigenwoningforfait gaan vallen. Omdat het kabinet demissionair was, is dit (controversiële) voorstel toen echter niet door de Tweede Kamer behandeld. De huidige staatssecretaris heeft nu aangegeven dat hij zo’n indexering niet wenselijk vindt.
Dat betekent dat het eigenwoningforfait ook in de toekomst jaarlijks geïndexeerd blijft worden. Hierdoor zullen minder woningen onder het hoogste tarief gaan vallen.

hits=0= / id=1784=