‘Una via’ wet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

In Archief by robert

De Gewestelijke Directeur of de persoon die hij aanwijst kan voortaan overleggen met de procureur des Konings om de aanpak van concrete fraudedossiers te coördineren op basis van het ‘una via’-principe. Daarbij hanteert men het subsidiariteitsprincipe en het ‘non bis in idem’ principe. Een concreet dossier wordt ofwel afgehandeld door de fiscus zelf, met eventuele belastingverhogingen of belastingboeten, of strafrechtelijk (met strafrechtelijke sancties: boete, verbeurdverklaring of celstraf). Dit principe geldt alleen voor inkomstenbelastingen en BTW.
De nieuwe Wet verhoogt ook de strafrechtelijke fiscale boeten inzake inkomstenbelastingen, BTW, registratierechten en diverse rechten en taksen. Het maximumbedrag wordt opgetrokken van 125.000 euro tot 500.000 euro. De opdeciemen die van toepassing zijn op strafrechtelijke sancties gelden voortaan ook voor strafrechtelijke fiscale boeten. De strafrechtelijke fiscale boeten dienen dus vermenigvuldigd te worden met 6, de nieuwe maximumboete bedraagt dus 3.000.000 euro (na toepassing van de opdeciemen). De verzwaring van de sancties geldt alleen voor misdrijven gepleegd na inwerkingtreding van de wet. De wet treedt in werking op 1 november 2012. Strafrechtelijke boeten inzake successierechten blijven ongewijzigd.
hits=2= / id=1508=