De mist rond de belasting over AOW trekt op (bis)

In Archief by robert

In het NederBelgischMagazine van september 2012, pagina 72, leest u een artikel met titel: “De mist rond de belasting over AOW trekt op”, van de fiscale redacteuren van ESJ Breda.

Dit artikel gaat in op de discussie en onduidelijkheid over de belastingheffing in België over Nederlandse AOW-pensioenen. Deze onduidelijkheid heeft tot een aantal rechtszaken geleid en het was dan ook aan de Belgische rechters om een lijn uit te gaan zetten. Inmiddels hebben zich meerdere rechters over dit probleem gebogen. En recent is er een interessante uitspraak van de Rechtbank Antwerpen aan de rij toegevoegd. In dit artikel lichten de fiscale redacteuren de reden voor de discussie toe en geven wij aan welke conclusies op dit moment uit de rechtspraak kunnen worden getrokken.
De fiscale redacteuren constateren, dat “het onderscheid is of er op enig moment beroepswerkzaamheden in Nederland hebben plaatsgevonden. De conclusie lijkt te zijn dat als er nooit gewerkt is in Nederland een AOW-uitkering in België niet kan worden belast. Als er daarentegen ooit in Nederland is gewerkt, dan maakt dat de gehele AOW wel belastbaar. Dit kan ons inziens zelfs zover gaan dat als iemand alleen maar ooit in zijn of haar jeugd een Nederlands (betaald) vakantiebaantje heeft gehad, dit ertoe leidt dat diens AOW-uitkering wel kan worden belast in België”.

Een lezer reageert op dit artikel en schrijft:
U doet het voorkomen alsof u het eens bent met deze uitspraak. De AOW maakt echter absoluut geen deel uit van:” een normaal en gebruikelijk een beloning uit voor een vroegere dienstbetrekking doch op grond van een solidariteitsgedachte kunnen bepaalde personen, die geen dienstbetrekking uitoefenden, toch een AOW-uitkering krijgen”. De Nederlandse uitleg van de AOW is uitdrukkelijk, dat ingezetenschap volstaat! Ik vrees dat de gerechtelijke procedure door zal gaan tot het Europees Hof van Justitie. Dat kost tijd en geld. Jammer.

De redacteur van ESJ verduidelijkt:
Ons artikel heeft als doel te beschrijven wat de actuele stand van rechtspraak in België is ten aanzien van de belastingheffing over de AOW. Daaruit volgt dat naar de huidige stand van rechtspraak in een aantal gevallen de Belgische fiscus geen belasting kan heffen. De Belgische belastingwetgeving maakt namelijk een onderscheid tussen wel of niet een beroepswerkzaamheid te hebben gehad in Nederland. Dit is voor Nederlanders een heel vreemd onderscheid omdat wel of niet werken bij het opbouwen van AOW-rechten voor Nederlandse inwoners (in vrijwel alle gevallen) eigenlijk totaal niet relevant is. De Belgische fiscus heeft hierin een heel andere manier van denken. Het is daarbij eigenlijk vreemd dat België de AOW dan ineens niet meer ziet als (belast) pensioen, terwijl wij in Nederland de AOW altijd zien als belast pensioen. Dit biedt uiteraard wel mogelijkheden voor in België wonende AOW-gerechtigden en daarop hebben wij in ons artikel willen wijzen.
hits=4= / id=1534=