Regeerakkoord en Zorgbijdrage

In Archief by robert

Opgelet:
Wellicht zal de inkomensafhankelijke zorgpremie niet doorgaan. Dat is op het moment van ter perse gaan van dit nummer niet duidelijk. Toch publiceren wij dit artikel, omdat hieruit blijkt dat de gepensioneerde Nederlander in het buitenland er met de inkomensafhankelijke zorgpremie nauwelijks meer op achteruit gaat. Eigenlijk wordt de premie lager. Er waren meer berekeningen in omloop die hoge premies voorspellen, maar wij betwijfelen de juistheid hiervan.

In Amerika is Obama herkozen als president en in Nederland is heisa ontstaan over de aanpassingen in de zorgpremie, zoals die zijn opgenomen in het regeerakkoord VVD – PvdA “Bruggen slaan”. Dit artikel gaat over het effect van het regeerakkoord op de zorgbijdragen (1) in de veronderstelling, dat de aanpassingen in 2012 van kracht zouden worden. Vergeleken worden de zorgbijdragen in 2012 vóór en na invoering van het regeerakkoord voor gepensioneerden, die buiten Nederland wonen, maar wel in een EU-land. Deze groep zal worden aangeduid als gepensioneerde expats. Deze bijdrage kent de volgende onderdelen: het regeerakkoord, het effect op de zorgbijdrage, commentaar en oproep.

Het regeerakkoord
Op bladzijde 58 van het regeerakkoord staat het volgende vermeld:
“42. Invoering inkomensafhankelijk zorgpremie en terugsluis zorgtoeslag.
De zorgpremie wordt inkomensafhankelijk gemaakt. De nominale premie komt gemiddeld uit op € 400 in 2017. De inkomensafhankelijke premie wordt geheven vanaf het wettelijk minimumloon (inclusief vakantiegeld) tot een grens van 2x modaal en het tarief wordt geharmoniseerd. De inkomensgrens van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) wordt eveneens verhoogd naar 2x modaal. De IAP en de IAB worden beide uitgevoerd door de belastingdienst.

De zorgtoeslag wordt met de invoering van de inkomensafhankelijke premie afgeschaft. Het budget van de zorgtoeslag in 2014 wordt teruggesluisd via een verlaging van de belastingtarieven in de tweede en derde schijf met 4,05%.”

Dit betekent, dat:
– De nominale bijdrage wordt verlaagd naar € 255 (2)
– De inkomensafhankelijke bijdrage verlengt de inkomens bovengrens naar ± € 66.000 – 2x modaal -, maar over de eerste € 18.810 – het wettelijk minimumloon – is geen inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd
– De zorgtoeslag wordt afgeschaft
– De belastingen worden verlaagd, maar dat heeft geen effect op de bijdrage van gepensioneerde expats.

De zorgbijdrage
Het effect van het regeerakkoord op de zorgbijdrage in 2012 is berekend aan de ene kant zonder rekening te houden met de aangekondigde belastingverlaging en aan de andere kant als zou de belastingverlaging ook doorgegeven worden aan gepensioneerde expats. De resultaten voor alleenstaanden vindt u terug in de tabel hiernaast.

Hoe leest u de tabel? Een voorbeeld: bij een inkomen van € 13.000 (alleen AOW) zou de uitvoering van het regeerakkoord (RA) in 2012 een vermindering van de zorgbijdrage met € 1.148 – voor toepassing van de woonlandfactor – betekenen, dat wil zeggen een verlaging met 82%.

De resultaten zijn opmerkelijk. Zonder rekening te houden met de belastingverlaging gaan uitsluitend gepensioneerden met een inkomen – Box I – van meer dan € 50.000 meer bijdrage betalen. Als de belastingverlaging zou worden doorgegeven aan de gepensioneerde expats, hebben allen minder kosten.

Gezien de sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij voor de uitgave van dit magazine, is het effect voor gehuwden niet berekend. Deze zal niet wezenlijk afwijken van bovengenoemde resultaten.

Commentaar
De factoren, die wezenlijk van invloed zijn op het resultaat zijn:
– De verlaging van de nominale premie van € 1.290 naar
€ 255.
– Het tarief van de inkomensafhankelijke bijdrage over de
AOW en het overig inkomen (Box I) gaat van 7,1% respec-
tievelijk 5% naar 11,1%, maar geen bijdrage is verschul-
digd over de eerste € 18.800 (minimumloon).
– Het afschaffen van de zorgtoeslag heeft geen grote invloed,
omdat een volledige AOW uitkering is verondersteld.

De belastingverlaging – zo hij zou worden doorgegeven aan de gepensioneerde expats – is van toepassing op inkomens tussen € 19.900 en € 56.600. Hogere inkomens krijgen dezelfde belastingverlaging als inkomens van € 56.600.
Bij de beoordeling van de cijfers is het goed daarbij te betrekken de nivellering, die optrad bij de inkomensafhankelijke bijdrage in 2012 ten opzichte van 2011. Het tarief werd verminderd, maar het maximale inkomen, waarover het tarief werd berekend, werd niet onaanzienlijk opgetrokken. Het omslagpunt ligt bij een inkomen van € 38.000. Dat betekent, dat bijdragen onder dat punt dalen, maar dat bijdragen boven dat punt stijgen. De bijdrage bij het opgetrokken maximale inkomen van € 50.000 stijgt met € 615 of wel een verhoging van 28%.

Discriminerend
Ongeacht of het verstandig is te nivelleren via bijdragen in plaats van via belastingschalen moet “Den Haag” erop gewezen worden, dat de wet- en regelgeving voor gepensioneerde expats aangepast moet worden. Het is discriminerend als voor gepensioneerden in Nederland belastingverlaging in het vooruitzicht wordt gesteld vanwege de afschaffing van de zorgbijdrage, maar dat het niet zou gelden voor gepensioneerde expats.

Het is wellicht niet overbodig te vermelden, dat de tegemoetkoming AOW (ruim € 30 per maand) voor gepensioneerde expats in 2011 werd geschrapt.

Woonlandfactor
Niet alleen vinden veranderingen plaats in de zorgbijdrage. Ook zijn veranderingen te verwachten in de woonlandfactor (3). Deze wordt in 2013 verhoogd in verband met het recht op zorg in Nederland van gepensioneerde expats. De woonlandfactoren voor 2013 zijn nog niet gepubliceerd. De Nederlandse overheid heeft wel de methode van aanpassing gepubliceerd. Zij lijkt onuitvoerbaar.

Vereenvoudiging
Een punt in het aangehaalde citaat van het regeerakkoord verdient nog de aandacht. Het gaat om de zin: “De IAP (4) en de IAB (5) worden beide uitgevoerd door de belastingdienst.” De opgave van het wereldinkomen en de aanslag voor de zorgbijdrage komen in één hand, de Belastingdienst. Het is een welkome vereenvoudiging.

Oproep
Factoren, waarmee gerekend is, zijn: Nominale premie, Inkomensafhankelijke premie, Zorgtoeslag, AWBZ inclusief heffingskortingen. Het ontwikkelde model geeft resultaten, die niet ondersteund worden in de voorbeelden, die gepubliceerd zijn in de Nederlandse pers. Het kan dus zijn, dat er fouten zitten in de vooronderstellingen en/of de berekeningen. In het model zijn vooronderstellingen afgesplitst van de berekeningen.
Lezers van dit magazine, die op de hoogte zijn van de techniek van de bijdrageheffing, worden uitgenodigd contact op te nemen met de redactie, opdat de vooronderstellingen getoetst kunnen worden. Als er fouten worden geconstateerd, zal dit rechtgezet worden.

Tekst: Brord Wehmeyer (7 november 2012)

(1) Verzekerden in Nederland betalen premies. Verzekerden in een EU-land ten laste van Nederland betalen bijdragen.
(2) Het bedrag is terug te vinden op bladzijde 17 van de doorrekening van het CPB (Notitie de dato 29-10-2012)
(3) Dit is de factor, waarmee de zorgbijdrage wordt aangepast. De factor is verschillend per Lidstaat, waar de belanghebbende woont.
(4) Inkomensafhankelijke premie; geldt voor personen wonend in Nederland
(5) Inkomensafhankelijke bijdrage; geldt voor (ex)werknemers in Nederland wonend buiten Nederlandhits=4= / id=1494=