Over de herwaardering van schuldvorderingen tussen echtgenoten in een stelsel van scheiding van goederen

In Archief by robert

Wanneer een echtgenoot een schuldvordering heeft tegen de andere echtgenoot in een huwelijksvermogensstelsel van scheiding van goederen (uitsluiting van gemeenschap), omdat die echtgenoot eigen gelden (bv. uit de nalatenschap van zijn ouders) heeft geïnvesteerd in een onverdeeld goed van de echtgenoten, bestond er in de rechtspraak discussie omtrent de omvang van de vergoeding die de echtgenoot-schuldeiser kon eisen voor zijn aandeel in de meerwaarde van het goed waarin werd geïnvesteerd.
Het Hof van Beroep van Luik volgde de stelling van de meerderheid dat een vergoeding kan geëist worden ten belope van de meerwaarde (bv. 50% van de meerwaarde van het onverdeeld goed brengt een 50% toename mee van de schuldvordering van de verarmde echtgenoot). Een minderheidsstrekking in de rechtsleer betwistte echter dat men kan afwijken van het gemene recht en meende dat het bedrag van de schuldvordering beperkt moet blijven tot het nominale bedrag dat werd geïnvesteerd (zonder rekening te houden met de actuele waarde van het onverdeeld onroerend goed).
Het Hof van Cassatie lijkt een einde te hebben gesteld aan deze controverse. Het Hof stelt immers dat de verrijking zonder oorzaak een vordering “in waarde” doet ontstaan, en verwerpt de voorziening tegen het arrest van het Hof van Beroep van Luik dat eveneens de schuldvordering had geherwaardeerd op grond van het beginsel van de verrijking zonder oorzaak met betrekking tot een onverdeeld goed (Hof van Cassatie 27 september 2012).
Dit arrest is belangrijk voor de praktijk van de vereffening-verdeling van stelsels van scheiding van goederen. In het arrest van het Hof van Cassatie betrof het wel een schuld ontstaan uit een investering na de ontbinding van het huwelijk door echtscheiding. Wij menen echter dat elke schuld die voortspruit uit een verrijking zonder oorzaak in een stelsel van scheiding van goederen, met betrekking tot een onroerend goed dat in waarde is toegenomen, moet geherwaardeerd worden.
Deze nieuwe rechtspraak is van toepassing op alle Nederbelgen die rechtskeuze voor het Belgische huwelijksvermogensrecht hebben gedaan en gehuwd zijn onder het (Belgische) stelsel van scheiding van goederen.
hits=1= / id=1512=