Het voorlopig bewind en de privacy

In Archief by robert

Luidens art. 488bis, c, §2 Belgisch Burgerlijk Wetboek moet de voorlopige bewindvoerder na de aanvaarding van zijn aanwijzing een verslag opstellen met betrekking tot de vermogenstoestand en de inkomstenbronnen van de beschermde persoon en dit verslag overzenden aan de vrederechter, aan de beschermde persoon en aan diens vertrouwenspersoon. Het Hof van Cassatie stelt dat deze beperking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de onder voorlopig bewind gestelde persoon strekt. Het vonnis van de Rechtbank te Hasselt, waarin aan de bewindvoerder opdracht werd gegeven om het voormelde verslag mee te delen aan de familie van de beschermde persoon, wordt om die reden verbroken (Hof van Cassatie 28 september 2012).hits=1= / id=1514=