Wijziging van de huwelijksvoorwaarden wanneer één van de echtgenoten onder voorlopig bewind is geplaatst

In Archief by robert

Een man is onder voorlopig bewind geplaatst, waardoor hij in principe handelingsonbekwaam is. Hij is gehuwd onder het Belgische wettelijke stelsel van de gemeenschap beperkt tot de aanwinsten. In zijn eigen vermogen bevindt zich een onroerend goed waarin de echtgenoten en hun gemeenschappelijk kind wonen. Deze woning is bouwvallig en de echtgenoten willen de noodzakelijke herstellingswerken uitvoeren. Daarvoor gaan zij een lening aan die hoofdzakelijk door de echtgenote zal worden afbetaald. In ruil daarvoor vraagt de echtgenote aan de Vrederechter machtiging te verlenen om het onroerend goed van de man in te brengen in het gemeenschappelijk vermogen. Een dergelijke inbreng is geen schenking. De Vrederechter verleent de door de wet vereiste machtiging op grond van art. 488bis, h, §3 Belgisch Burgerlijk Wetboek (Vred. Zottegem-Herzele 3 juni 2011).
Deze beschikking is belangrijk omdat zij aantoont dat er -inzake het voorlopig bewind en de machtiging verleend door de vrederechter-, een groot verschil bestaat tussen het doen van een schenking en de wijziging van de huwelijksvoorwaarden. Voor het doen van een schenking kan de handelingsonbekwame persoon immers in principe enkel machtiging verkrijgen indien hij wilsgeschikt is (art. 488bis, h, §2 Belgisch BurgerlijkWetboek). Voor het wijzigen van de huwelijksvoorwaarden is dit niet vereist.
Stel een vermogende echtgenoot die onder voorlopig bewind staat en die gehuwd is onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen (uitsluiting van gemeenschap). Hij is niet wilsgeschikt en kan derhalve niet schenken (aan 3%) aan zijn echtgenote, ook niet met machtiging van de vrederechter. Maar de echtgenoten kunnen wel met machtiging van de vrederechter een finaal verrekenbeding 0/100 toevoegen aan hun huwelijksvoorwaarden, waardoor -bij het overlijden van de man- de vrouw een vordering heeft tegen het vermogen van de man groot de netto-waarde van dit laatste vermogen. Ook fiscaal is één en ander bijzonder belangrijk omdat een finaal verrekenbeding 0/100 vrij van successierechten is, steeds onder voorbehoud van de antimisbruikbepaling.
hits=1= / id=1515=