Vlaamse erfbelasting: publicatie geïndexeerde kostenforfaits

In Archief by robert

Met de invoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) vorig jaar heeft de decreetgever de mogelijkheid ingevoerd om voor de raming van het passief gebruik te maken van een forfait. Daarbij werd eveneens voorzien dat de forfaits jaarlijks zullen worden geïndexeerd.

Volgens het bericht in het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2016 bedragen de forfaits voor aanslagjaar 2016:
– 1.508,37 EUR (basisbedrag van 1.500 EUR) voor het ‘algemeen’ kostenforfait (dat wordt geacht de schulden van de erflater te omvatten die op de dag van het overlijden bestaan);
– 3.016,74 EUR (basisbedrag van 3.000 EUR) voor het ‘specifieke’ kostenforfait ingeval de erflater gehuwd was onder een stelsel van gemeenschap van goederen (de helft van dit forfait kan dan in het passief van de nalatenschap worden opgenomen);
– 6.033,49 EUR (basisbedrag van 6.000 EUR) voor de begrafeniskosten.
Bemerk dat het gebruik van de forfaits geen verplichting is, men kan er steeds voor opteren om de werkelijke kosten aan te geven.