Circulaire naar aanleiding van arrest Dijkman, dat België geen gemeentebelas­ting mag heffen op buitenlandse roerende inkomsten

In Archief by robert

In de nieuwsbrief van september stond ook het arrest Dijk­man van het Europese Hof van Justitie. Daarin bepaalde het Hof dat België geen gemeentebelasting mag heffen op buitenlandse roerende inkomsten die niet via een in Bel­gië gevestigde tussenpersoon zijn betaald. Op 19 oktober 2010 heeft de Belgische belastingadministratie een circu­laire doen verschijnen, waarin ze haar visie geeft hoe met dit arrest om te gaan.
Allereerst wordt in de circulaire aangegeven dat het arrest alleen ziet op dividenden en interesten die voortvloeien uit beleggingen of investeringen in een andere lidstaat van de Europese Economische ruimte (dit zijn de landen van de EU aangevuld met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) en in die landen zijn verkregen. Volgens de circulaire ziet het arrest dan ook niet op (onder meer) roerende inkomsten die als beroepsinkomsten belastbaar zijn, roerende inkom­sten die niet aangegeven hoeven te worden maar deson­danks wel in de aangifte worden vermeld, inkomsten van lijfrenten, inkomsten van onroerende leasing, inkomsten van hypothecaire schuldvorderingen en roerende inkom­sten van buiten de EER.
De software van de Belgische administratie zal worden aangepast om bij het opleggen van de aanslagen rekening te houden met het arrest Dijkman. Nu al wordt echter aan­gegeven dat deze nieuwe software dit alleen kan doen, in­dien de bedoelde roerende inkomsten afgezonderd kunnen worden van andere roerende inkomsten die wel belastbaar zijn. Indien dat niet mogelijk is, zullen de aanslagen opge­legd worden zonder rekening te houden met het arrest.Ten slotte wordt in de circulaire aangegeven dat ook reke­ning zal worden gehouden met het arrest, indien een geldig bezwaarschrift wordt ingediend dan wel tijdig gevraagd wordt hiermee rekening te houden. In beginsel kan een be­zwaarschrift ingediend worden binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag die volgt op de datum van verzending van de betwiste aanslag. De admini­stratie zal niet op eigen initiatief tot correctie overgaan. Met andere woorden, voor vele (Neder)belgen die bank-, spaar- en beleggingsrekeningen aanhouden in Nederland kan het van belang zijn goed naar hun ingediende aangiften en opgelegde aanslagen te kijken.

hits=1= / id=1734=