Aanpassing successierechten in gewest Brussel

In Archief by robert

Met datum 26 augustus jl. is bekend gemaakt dat de Brusselse successierechten enkele versoepelingen ondergaan. Eén daarvan ziet op het recht van overgang bij overlijden voor erfenissen van niet-rijksinwoners (een heffing op in België gelegen onroerende goederen van een niet-rijksinwoner). Net als bij het recht van successie voor rijksinwoners zijn schulden in de nalatenschap aftrekbaar, indien voldaan wordt aan twee voorwaarden:
de erflater moet woonachtig zijn in de Europese Economische Ruimte, en de schulden moeten specifiek zijn aangegaan om het onroerend goed te verwerven of te behouden.
hits=1= / id=1728=