Problemen met interpretatie nieuwe verordening 883/2004 voor dubbelgepensioneerden

In Archief by robert

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-8689/2010
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Frieda Brepoels Europees parlementslid voor de N-VA heeft de volgende twee concrete problemen van dubbelgepensioneerden met Verordening 883/04 aan de Europese Commissie voorgelegd:
1. Sinds de Verordening (EG) nr. 883/2004 op 1 mei 2010 in werking trad, hanteert de Nederlandse overheid volgend standpunt: indien een gepensioneerd grensarbeider afstand doet van zijn AOW in Nederland, beschouwt de Nederlandse overheid de persoon niet langer als ten laste van Nederland en wordt verwacht dat een andere lidstaat (c.q. België) de ziektekosten van de betrokkene op zich neemt.
Deze Nederlandse houding heeft tot gevolg dat door het afstand doen van het AOW pensioen een andere lidstaat de kosten voor medische zorg financieel ten laste dient te nemen. Bovendien heeft deze houding mogelijk ook gevolgen op de pensioenen en andere domeinen van sociale zekerheid. Ondermijnt deze houding niet de neutraliteit van de aanwijsregels van de lidstaat die financieel verantwoordelijk is voor de geneeskundige verstrekkingen(, en meerbepaald de toepassing van de artikelen 23 tot en met 26 van Verordening nr. 883/2004, en in het bijzonder artikel 23)? Het Belgische RIZIV en ook de Duitse bevoegde overheid weigeren voorlopig de Nederlandse redenering te volgen.
2. Verordening (EG) nr. 883/2004 stelt dat voor dubbelgepensioneerden de regelgeving van de woonstaat van toepassing is. Grensarbeiders die in Nederland wonen en in aanvulling op hun AOW een Belgisch pensioen ontvangen moeten echter een solidariteitsbijdrage betalen aan de Belgische pensioendienst.
A. Volgt de Commissie de interpretatie die door de Nederlandse diensten wordt gegeven aan Verordening (EG) nr. 883/2004 inzake de ziektekostenverzekering van dubbelgepensioneerden? Zo ja, waarom? Zo neen, waarom niet? Welke stappen zal de Commissie ondernemen om een oplossing ter zake te bereiken?
B. Hoe kwalificeert de Commissie deze solidariteitsbijdrage? Als heffing of als belasting?
Is deze bijdrage conform de verordening (EG) nr. 883/2004?

 
Vragen over particuliere aanvullende verzekeringen
Op 28 oktober 2010 zijn er door Ria Oomen-Ruijten (CDA-EVP) onderstaande vragen gesteld in het Europees Parlement.
Het Nederlandse ziektekostenstelsel is een stelsel, waarin naast de basisverzekering de aanvullende verzekering een prominente rol speelt. Personen die in Nederland wettelijk verzekerd zijn tegen ziektekosten, kunnen zich vaak zonder grote problemen ook aanvullend (particulier) verzekeren (onder andere tandartsverzekering). Als aansluitvoorwaarde voor deze aanvullende verzekeringen hanteert de verzekeraar wel dat men in Nederland wettelijk verzekerd (basis zorgverzekering) moet zijn. In een aantal grensoverschrijdende situatie beëindigt de zorgverzekeraar de aanvullende verzekering. Hieronder volgen enkele voorbeelden
1. Een inwoner van België/Duitsland werkt als grensarbeider in Nederland. Vanaf het moment dat betrokkene met pensioen gaat en recht heeft op zorg in zijn woonland ten laste van Nederland (art 24 resp. 25 Vo 883/2004), wordt de aanvullende ziektekostenverzekering beëindigd.
2. Een pensioengerechtigde verhuist naar een andere lidstaat, alwaar hij recht heeft op zorg ten laste van Nederland (art 24 resp. 25 Vo 883/2004). Vanaf het moment dat betrokkene verhuist, wordt de aanvullende ziektekostenverzekering beëindigd.
3. Een inwoner van Nederland wordt op grond van een internationale overeenkomst of verordening (i.c. Vo 883/2004) in een ander stelsel resp. lidstaat wettelijk verzekerd. De zorgverzekeraar beëindigt de aanvullende verzekering.
 
Vraag 1: Is de beëindiging door zorgverzekeraars in Nederland van de aanvullende verzekering in bovenstaande gevallen in strijd met de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer en, in het bijzonder, met de regels voor het vrije verkeer van werknemers en voor de vrijheid van vestiging? Indien dit het geval is, is de Lidstaat Nederland gehouden op grond van het beginsel van loyale samenwerking van artikel 4 lid 3 EU-verdrag een einde te maken aan deze schending van de Verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer.
Vraag 2: Is de eis van een zorgverzekeraar dat alleen een aanvullende verzekering in bovengenoemde gevallen afgesloten kan worden indien de verzekerde gebruik maakt van zorg in Nederland, in strijd met de Verdragsregels inzake het vrije verkeer (in het bijzonder die betreffende het vrije verkeer van werknemers en de vrijheid van vestiging)?

hits=1= / id=1954=