Uitbetaling KOB toeslag

In Archief by robert

  Ten tijde van het kabinet Rutte 1 werd besloten de zogenaamde KOB toeslag, die tot dan alle AOW gerechtigden betrof, niet langer uit te betalen aan de verdragsgerechtigden van wie niet ten minste 90% van hun inkomen belast werd in Nederland. De KOB uitkering bedroeg oorspronkelijk 33,09 euro per maand, welk bedrag onafhankelijk was van de hoogte van de eigen AOW.

Deze uitkering, die in het leven geroepen was als compensatie voor AOW gerechtigden in het algemeen, werd onbenoemd tot een compensatie voor een eerdere belastingmaatregelen met het doel een opening te creëren ons deze betaling te kunnen ontnemen.
Op initiatief van onze Stichting met een daartoe door onze advocaat opgesteld bezwaarschrift, hebben verschillende getroffenen zich gewend tot de Nederlandse rechter die oordeelde dat deze maatregel onrechtmatig was en ongedaan diende te worden gemaakt. De Staat, vertegenwoordigd door de SVB die daartoe gedwongen werd, ging in hoger beroep.

Parallel aan de actie diende onze Stichting een formele klacht in bij de Europese Commissie die ontvankelijk werd verklaard hetgeen voor de Staat nog geen aanleiding was tot ongedaan making. Eerst toen de EC aankondigde naar het EU Hof van Justitie te gaan, werd besloten het besluit terug te draaien.
Toegezegd werd over te zullen gaan tot terugbetaling van de verschuldigde bedragen vanaf de datum van stopzetting inclusief wettelijke rente. Diegenen in beroep waren gegaan bij de rechtbank Haarlem hebben merendeels hun geld reeds ontvangen.
Inmiddels ontvingen wij bericht van de directie juridische zaken van de SVB dat de ministeriële regeling, waarin met terugwerkende kracht een bedrag ter hoogte van de tegemoetkoming KOB wordt betaald aan betrokkenen die niet in beroep gingen, in concept gereed is.

Men verwacht bij de SVB vanaf september de toelage maandelijks te kunnen gaan betalen en hoopt in oktober de nabetaling te kunnen doen. 

 

hits=430= / id=3303=