Goedkeuring ‘fairness tax’

In Archief by robert

Door dezelfde wet van 30 juli 2013 ‘houdende diverse bepalingen’ (BS 1 augustus 2013) werd ook de (reeds in het vorig nummer aangekondigde) ‘fairness tax’ ingevoerd. Met deze ‘fairness tax’ wil de regering een bijkomende bijdrage bekomen van vennootschappen die door de toepassing van de notionele interestaftrek of de overdracht van verliezen geen (of quasi geen) belastingen betalen, maar wel dividenden uitkeren.
De nieuwe belasting treft enkel ‘grote’ Belgische vennootschappen en buitenlandse vennootschappen met een Belgische vaste inrichting die dividenden (de liquidatieboni worden niet geviseerd) uitkeren en waarvan het fiscaal resultaat niet (volledig) onderworpen is aan het tarief van de vennootschapsbelasting. KMO’s worden dus niet geviseerd.

Concreet wordt de belasting berekend op het positieve verschil tussen enerzijds het brutobedrag van de dividenden die de vennootschap uitkeert voor een bepaald belastbaar tijdperk en anderzijds het uiteindelijk fiscaal resultaat dat daadwerkelijk onderworpen wordt aan het tarief van de vennootschapsbelasting. De belastbare grondslag wordt verminderd met het deel van de dividenden dat voortkomt uit een opname van voor aanslagjaar 2014 belaste en aangelegde reserves.
Het tarief van deze nieuwe belasting bedraag 5,15% (5% vermeerderd met een aanvullende crisisbijdrage).De nieuwe belasting is van toepassing met ingang vanaf aanslagjaar 2014.

hits=1281= / id=3314=