Tot op heden is nog niets definitief. Grondige hervorming belastingregime bedrijfswagens

In Archief by robert

Vanaf 1 januari 2012 wordt het belastingregime van het voordeel alle aard met betrekking tot een gratis ter beschikking gestelde firmawagen grondig gewijzigd. Het voordeel zal namelijk niet langer berekend worden op basis van de CO2 – uitstoot en de afstand van de woonplaats tot het werk. De nieuwe berekening zal de cataloguswaarde en de CO2 – uitstoot van de betrokken wagen in aanmerking nemen. De afstand van de woonplaats tot het werk zal bijgevolg geen invloed meer hebben op de hoogte van het belastbaar voordeel. Op deze manier wenst de nieuwe regering alvast een pak geld in het laatje te brengen.

Nieuwe berekeningsformule
De nieuwe berekeningsmethode betekent in de meeste gevallen een opmerkelijke stijging van het belastbaar voordeel. Aangezien voortaan de catalogusprijs en niet de woon-werk afstand in rekening wordt gebracht, komt dit voor de betrokken bedrijfsleider of werknemer meestal duurder uit. De formule ziet er vanaf 2012 als volgt uit: 6/7 x catalogusprijs x CO2 – percentage. De verschillende factoren in deze formule worden hieronder kort toegelicht.

CO2 – percentage
Het CO2 – percentage varieert naargelang de mate waarin de CO2 – uitstoot van de wagen afwijkt van de referentiewaarde. Deze is vastgesteld op 5,5% voor een uitstoot van enerzijds 95 g/km en anderzijds 115 g/km voor respectievelijk dieselmotoren en benzinemotoren. Indien de uitstoot van de wagen hoger ligt dan deze referentiewaarde, stijgt het percentage met 0,1% per gram extra. Wanneer de uitstoot echter lager ligt, wordt het percentage verlaagd met 0,1% per gram. Zo bedraagt het CO2 – percentage voor een benzinemotor met een uitstoot van 175 g/km 11,5% (175-115 = 60, aldus 6% extra).

Cataloguswaarde
De cataloguswaarde wordt volgens de nieuwe wet als volgt omschreven: “de gefactureerde waarde inclusief opties en belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno”. Voor tweedehandswagens telt eveneens de gefactureerde waarde en niet de nieuwwaarde als berekeningsbasis.
Voor tweedehandsauto’s bood deze regeling gunstige opportuniteiten. Zo kon een personenwagen binnen een groep van vennootschappen worden verkocht voor een logischerwijze lagere prijs dan de oorspronkelijke nieuwwaarde. Deze regel geldt echter niet voor luxewagens die over de jaren heen niet echt in waarde dalen.
Bovendien werd deze ontwijkingstechniek op 24 januari onmogelijk gemaakt. De belasting op bedrijfswagens (zowel nieuw als tweedehands) zal elk jaar zakken met 6% tot het minimumpercentage van de cataloguswaarde, namelijk 70%, is bereikt.
Toch dienen we op te merken dat tot op heden nog niets definitief is. Bovendien zouden deze ouderdomspercentages pas worden toegepast op voordelen toegekend vanaf 1 mei 2012.

6/7
Ten slotte zorgt de 6/7 in de berekening voor een verdeling van het belastbaar voordeel tussen de werknemer en de werkgever. Vanaf 1 januari 2012 dient de werkgever namelijk 17% van het belastbaar voordeel op te nemen onder de verworpen uitgaven. Dit laatste is ongeveer gelijk aan 1/7 van het voordeel dat ‘onbelast’ blijft bij de werknemer.

Daarenboven dient te worden opgemerkt dat er een soort minimale belastbare basis werd vastgesteld. Zo mag het belastbaar voordeel in geen geval minder bedragen dan € 1.200 per jaar.

Alternatieven?
Op basis van het voorgaande lijkt de gratis terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen nog alles behalve voordelig. Doch zijn er manieren om de belasting te drukken.
Een eerste methode is het betalen van een eigen bijdrage voor de bedrijfswagen. Dit bedrag mag namelijk van het belastbaar voordeel worden afgetrokken.
Daarnaast kunt u ervoor opteren om uw werkelijke beroepskosten te bewijzen. De aftrek van de werkelijke autokosten is echter wel beperkt tot € 0,15 per kilometer van de woon-werkverplaatsingen. Indien de aftrekbare kosten hoger liggen dan het vastgestelde voordeel van alle aard is de aftrek wel beperkt tot het bedrag van dit voordeel. De overige beroepskilometers kunnen ook bewezen worden. Hier geldt nog steeds het interessante aftrekpercentage van 75%. Te overwegen dus.
Een alternatieve oplossing kan erin bestaan dat de bedrijfsleider een kilometervergoeding aanrekent voor de afstanden die hij aflegt voor de vennootschap. Deze vergoeding bedraagt momenteel € 0,3352 per kilometer.

De wetswijziging inzake het voordeel alle aard van een gratis ter beschikking gestelde bedrijfswagen wil ongetwijfeld een zwaardere belastingdruk opleggen voor de gebruiker van dure en/of sterk vervuilende wagens. De onderliggende intentie van de nieuwe regering om op deze manier over extra geldmiddelen te beschikken zal zijn effect niet missen. Toch blijven creatieve oplossingen mogelijk…
`
Voorbeeld
Stel dat iemand met woonplaats in Antwerpen dagelijks werkt in Brussel en daarvoor een bedrijfsauto (bijvoorbeeld een VW Golf) ter beschikking heeft. Het jaarlijkse voordeel is gelijk aan € 2.000.
Wanneer deze persoon zijn werkelijke beroepskosten in de jaarlijkse aangifte personenbelasting wil bewijzen, kan hij per gereden kilometer voor woon-werk een bedrag van € 0,15/km in mindering brengen.
Hij werkt 220 dagen in Brussel en de afstand van zijn woonplaats tot de werkplaats bedraagt 50 kilometer enkele rit. Dit geeft een aftrek van € 3.300 (220 dagen x 100 km ( 50 km x 2) x € 0,15/km). De fiscus beperkt de aftrek tot het voordeel, zijnde € 2.000.
hits=0= / id=2041=