Precisering Landverzekeringsovereenkomstenwet

In Archief by robert

In de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wordt een artikel 110/1 ingevoegd. Deze bepaling stelt dat, wanneer de wettelijke erfgenamen als begunstigden worden aangewezen zonder bij name te zijn vermeld, de verzekeringsprestatie verschuldigd is aan de (eventueel testamentaire) nalatenschap van de verzekeringnemer. Tegenbewijs of andersluidend beding is toegelaten. Deze bepaling wil vermijden dat de verzekeringsprestatie aan de wettelijke erfgenamen toekomt, wanneer de verzekeringnemer een testament heeft opgemaakt waarin hij anderen dan wettelijke erfgenamen als algemene legataris (testamentaire erfgenaam) aanstelt (bijvoorbeeld een kinderloze oom die in zijn testament zijn samenwonende partner als erfgenaam heeft aangesteld; zodoende gaat de verzekeringsprestatie niet naar de neven en nichten, maar naar de partner).
De nieuwe wet (verschenen in het Belgisch staatsblad van 13 januari 2012) is in werking getreden op 24 januari 2012. De nieuwe bepaling is ook van toepassing op lopende verzekeringscontracten. Er is wel voorzien in een overgangsbepaling.
hits=1= / id=1871=