Nederland in de tegenaanval met vrijgestelde vennootschap. Belgische DGA van een Nederlandse B.V. kan vrij van belasting beleggen

In Archief by robert

Zoals u in eerdere publicaties van het NederBelgischMagazine heeft gelezen, is België met haar notionele renteaftrek en haar verdrag met Hong Kong de internationale vennootschapsbelastingconcurrentie een slag voor geweest. België is voor het beleggen van internationaal vermogen en voor het investeren in Azië een zeer belangrijke speler geworden. Daar komt voor volgend jaar nog een tariefsverlaging voor de vennootschapsbelasting bij.

Nederland heeft concurrentiekracht verloren. Er zijn hierdoor al heel wat Nederlandse bedrijven met in de regel een behoorlijk kapitaal naar België getrokken. Nederland geeft zich echter niet gewonnen en heeft de tegenaanval ingezet. In de eerste plaats heeft zij anti-misbruik wetgeving geformuleerd. Deze geldt met name voor buitenlandse vennootschappen in eigendom van inwoners van Nederland. Hierdoor worden Nederlanders ontmoedigd om een keuze te maken voor zeer laag belaste buitenlandse vennootschap.
Naast deze negatieve actie is er in Nederland ook hard gewerkt aan positieve wetgeving. Op 1 augustus is de Wet vrijgestelde beleggingsinstellingen in werking getreden. Deze nieuwe wet moet er voor zorgen dat Nederland weer interessant wordt voor internationaal vermogen. Het vermogen dat nu in België, Luxemburg of de Nederlandse Antillen geparkeerd staat, moet (terug) naar Nederland. Dit buitenlands vermogen moet worden beheerd door de Nederlandse vermogensbeheerders. Uiteraard goed voor de Nederlandse economie. Nederland gebruikt als wapen een vrijgestelde vennootschap.

Vrijgestelde vennootschap
Zoals de naam al doet vermoeden is de nieuwe vrijgestelde beleggingsinstelling vrijgesteld van vennootschapsbelasting en dividendbelasting. De vrijgestelde beleggingsinstelling heeft interessante mogelijkheden. Een particulier belegt in een vrijgesteld lichaam en een directeur groot aandeelhouder met vermogen in zijn vennootschap kan overwegen een dergelijke vennootschap zelf op te zetten.

Werking voor Nederlandse directeur groot aandeelhouder
Volgens deze regeling moet er in Nederlandse verhoudingen ieder jaar een forfaitair rendement in aanmerking worden genomen van 4% over de waarde in het economische verkeer van de aandelen. Dit forfaitair rendement is vervolgens in Nederland belast met 25% aanmerkelijk belang heffing. Effectief is de belastingdruk derhalve 1% van het vermogen van de beleggingsinstelling.
Een vermogen van € 1.000.000 leidt bij een minimale uitkering van € 40.000 tot een belastingheffing van € 10.000. De belastingdruk op dit rendement is dus lager dan de 1,2% heffing van de Nederlandse box 3. Al met al is deze regeling voor de Nederlandse directeur groot aandeelhouder het overwegen waard.

Werking voor Belgische directeur groot aandeelhouder
Voor de Belgische directeur groot aandeelhouder van een Nederlandse B.V. gelden in Nederland in beginsel dezelfde regels. Echter in het belastingverdrag tussen België en Nederland is overeengekomen dat dividend inkomsten uit een Nederlandse vennootschap dat uitgekeerd wordt aan een Belg aan België is toegewezen. België mag derhalve belasting heffen en niet Nederland. De vraag is of België belasting zal heffen over dit fictief inkomen. Naar onze mening is dit niet het geval. Indien Nederland vervolgens alsnog tot een heffing zou willen overgaan, dan zijn daartoe volgens ons geen aanknopingspunten. Immers vergelijkbare problematiek is in een ander kader al onder de rechter geweest. Nederland moest ook toen terugtreden.

Conclusie
Het bovenstaande betekent dat de Belgische directeur groot aandeelhouder van een Nederlandse B.V. die kwalificeert voor een vrijgestelde beleggingsinstelling daadwerkelijk vrij van belasting kan beleggen. Dit is de perfecte tegenaanval van Nederland. Nederland zal immers door deze regeling Belgisch kapitaal aantrekken.

Wat gaat er gebeuren?
De directeur groot aandeelhouder van een Nederlandse B.V. gaat controleren of hij zijn vennootschap kan omzetten in een vrijgestelde beleggingsinstelling. In voorkomende situaties zal het te beleggen vermogen worden gesplitst in bedrijfsvermogen en vermogen voor de vrijgestelde vennootschap. Creativiteit is hier mogelijk.
Bovendien gaat de directeur groot aandeelhouder van een Belgische vennootschap beoordelen in hoeverre hij gebruik kan maken van de Nederlandse regeling, want ook hij kijkt naar het fiscaal laagste punt. Eventueel wordt de Belgische vennootschap of een deel daarvan verplaatst naar Nederland.
Nederlandse en Belgische aandeelhouders van andere buitenlandse vennootschappen, zoals Antilliaanse vennootschappen, gaan controleren of zij in Nederland niet beter af zijn. Nederland is immers dichterbij.

Enkele spelregels
De vrijgestelde vennootschap geldt niet voor alle beleggingen. Er kan bijvoorbeeld niet belegd worden in onroerend goed. Daarnaast heeft een vrijgestelde vennootschap geen recht op teruggaaf van dividendbelasting of tegemoetkoming van buitenlandse bronheffing. Hiermee zal in het beleggingsbeleid mee rekening gehouden moeten worden, bijvoorbeeld door het beleggen in groeifondsen.
Het forfaitair rendement bedraagt 4% over de waarde in het economische verkeer van de B.V. Het forfaitair rendement kan ook daadwerkelijk worden uitgekeerd, echter dan is het dividend in België belast met 25%. Daadwerkelijke uitkering kan om deze reden achterwege blijven. Indien een normale B.V. wordt omgezet in een vrijgestelde vennootschap, dient er over de meerwaarde van de onderneming te worden afgerekend. In voorkomende gevallen zal de belastingschuld moeten worden berekend en uiteraard zal worden bezien hoe deze claim zo laag mogelijk blijft.
De vrijgestelde vennootschap dient een N.V. te zijn met minimaal twee deelnemers. Een normale B.V. dient derhalve te worden omgezet in een N.V. en er dienen nog aandelen aan een tweede persoon te worden uitgegeven, zoals een meerderjarig kind.

In ieder geval zet Nederland met de vrijgestelde beleggingsinstelling een nieuw wapen in om de achterstand op haar buurland in te halen. Het vermoeden is dat heel wat belegbaar vermogen de weg naar Nederland zal weten te vinden.

hits=1= / id=1564=