AOW uitkering wel of niet in de aangifte (lezersvraag)

In Archief by robert

Een lezer komt met een praktische vraag: zijn vrouw heeft nooit gewerkt, noch in Nederland noch in België. Zij heeft wel een AOW-uitkering. Deze uitkering zou niet belast zijn op grond van bepaalde Belgische rechtspraak. Deze lezer vraagt zich af hoe hij dit praktisch in de aangifte moet verwerken: moet je het wel in de aangifte opnemen? Zo ja, hoe dan?

Antwoord van de fiscalist: de rechtspraak tot nu toe leidt tot de conclusie dat een AOW-uitkering in zo’n situatie niet belastbaar is in België. Let wel, in deze discussie is er nog geen volledige zekerheid. Het Hof van Cassatie heeft bijvoorbeeld nog geen definitief uitsluitsel gegeven.
Er is geen perfecte manier om hiermee om te gaan en de beste handelswijze hangt sterk af van de exacte omstandigheden van ieder geval. U leest hier enkele mogelijkheden in het algemeen en kort enige voor- en nadelen van die mogelijkheden:

  1. Niets vermelden in de aangifte over de AOW. Deze optie betekent dat de Belgische belastingdienst niet de kans krijgt om te bepalen of zij het eens is met het standpunt dat de AOW onbelast is. Zij weten dan immers niet dat er AOW-inkomen is. De kans is daarbij groot dat ze er later wel achter zal komen, omdat Nederland en België onderling informatie uitwisselen. De belastingdienst kan dan menen dat er informatie is achtergehouden, met alle gevolgen van dien.
  2. In de aangifte het volledig bedrag van AOW opnemen bij het vak voor het AOW-pensioen. En tegelijkertijd een bijlage of brief meesturen en daarin vermelden dat het om AOW gaat, met een toelichting dat deze AOW-uitkering op grond van de feiten en de Nederlandse uitleg niet belastbaar is. Aan de belastingdienst wordt hiermee aangegeven dat er AOW-inkomen was, maar dat in de aangifte het standpunt wordt ingenomen dat deze AOW onbelast is. De belastingdienst heeft dan informatie om af te kunnen wegen of zij het eens is met het standpunt. Er zijn echter belastinginspecteurs die dit niet voldoende vinden en menen dat gekozen moet worden voor optie.
  3. Het AOW-bedrag wel in de aangifte opnemen en, als de belastingdienst hierover belasting heft bij de aanslag, hiertegen bezwaar aantekenen. Deze optie betekent dat je zelf bezwaar zult moeten gaan maken tegen de belastingaanslag. De belastingdienst zal dan namelijk vrijwel altijd belasting heffen over de AOW. Bij het bezwaar kan gewezen worden op de feiten en de rechtspraak.