Geen gemeentebelasting over rente en dividenden meer !?

In Archief by robert

België is op 1 juli 2010 veroordeelt door het Europese Hof van Justitie. De uitspraak kan tot gevolg hebben dat België geen aanvullende gemeentebelasting meer mag heffen over rente en dividenden uit het buitenland. Aangezien veel Nederbelgen nog Nederlandse bankrekeningen en beleggingen aanhouden, zal deze uitspraak voor veel Nederbelgen interessant zijn. Wat is er eigenlijk aan de hand?

Beleggers die wonen in België hebben in de basis twee mogelijkheden voor de rente- en dividendinkomsten die zijn ontvangen. Deze inkomsten kunnen worden onderworpen aan de roerende voorheffing (15% voor rente en, meestal, 25% voor dividenden). Daarmee is de kous af. De inkomsten hoeven niet meer in de aangifte Personenbelasting te worden vermeld: de roerende voorheffing is bevrijdend. Als de belegger dit wil, dan mogen deze inkomsten echter wel (al dan niet deels) alsnog in de aangifte Personenbelasting worden meegenomen. De inkomsten worden dan progressief belast. Dit is bijvoorbeeld interessant, indien er verder weinig of geen progressief belaste inkomsten zijn. Door de vrijstellingen en belastingkortingen kan de belastingheffing over de aangegeven rente en dividenden zeer beperkt zijn, waardoor een deel van de ingehouden roerende voorheffing nog kan worden terugontvangen. Een nadeel is dan wel dat over de Personenbelasting over de aangegeven rente- en dividendinkomsten ook nog aanvullende gemeentebelasting moet worden betaald.

Ontsnappingsroute
Dit alles wordt anders indien de rente en dividendinkomsten van deze Belgische belegger afkomstig zijn van buiten België. In dat geval wordt er namelijk geen Belgische roerende voorheffing ingehouden en is men verplicht om de inkomsten in de Personenbelasting aan te geven. Daardoor moet er in zo’n situatie altijd aanvullende gemeentebelasting worden betaald. Er is dus geen keuzemogelijkheid om aan de aanvullende gemeentebelasting te ontsnappen, wat wel altijd mogelijk is als de inkomsten afkomstig zijn uit België. Toch is er hiervoor een ontsnappingsroute. De Belgische belegger moest zijn buitenlandse inkomsten dan laten uitbetalen met tussenkomst van een Belgische tussenpersoon. Deze tussenpersoon houdt dan alsnog de bevrijdende roerende voorheffing in. In dat geval hoefden ook deze buitenlandse inkomsten niet te worden aangegeven en werden ze ook niet belast met aanvullende gemeentebelastingen.

Vrij verkeer van kapitaal
Deze regeling met de ontsnappingsmogelijheid van de Belgische tussenpersoon gaat het Europese Hof van Justitie niet ver genoeg. In de zaak Dijkman en Dijkman-Lavaleije is geoordeeld dat het maken van dit verschil tussen inkomsten uit België of van buiten België een verboden beperking van het vrije verkeer van kapitaal betekent. Voor dit onderscheid zijn geen voldoende rechtvaardigingsgronden, zodat het Hof oordeelt dat België dit onderscheid niet mag maken.

Geen gemeentebelastingen rente en dividenden
Wat betekent dit nu voor u? Met deze uitspraak in de hand lijkt ons dat de conclusie moet zijn dat er geen aanvullende gemeentebelastingen meer geheven mogen worden over beleggingsinkomsten (rente en dividenden) afkomstig van buiten België. Deze inkomsten zullen wel nog steeds in de belastingaangifte vermeld moeten worden als geen gebruik wordt gemaakt van een Belgische tussenpersoon, maar bij het opleggen van de belastingaanslag mag hierover geen aanvullende gemeentebelastingen meer worden geheven.

Het devies is dan ook om uw belastingaanslagen goed na te kijken! Ook kan wellicht met een ontheffingsprocedure worden getracht om tot vijf jaar terug voor definitieve aanslagen de betaalde aanvullende gemeente terug te vorderen.
hits=1= / id=1698=