Onderstaande berichten zijn vooral van toepassing op postactieven, die ingezetene van België zijn en die één of meerdere uitkeringen vanuit Nederland ontvangen.

In Archief by robert

Onjuiste jaaropgaven van pensioenfondsen
Tot op heden (begin mei 2007) ben ik bij geen enkele postactieve cliënt correcte jaaropgaven van uitkerende instanties tegengekomen. Het betreft uitkeringen van ondermeer SVB, UWV inzake WIA en prepensioenen en pensioenfondsen. Op deze jaaropgaven ontbreken vaak de ingehouden inkomensafhankelijke premie zorgverzekering, de inkomensafhankelijke premie AWBZ en de nominale premie Zorgverzekeringswet. Worden er al bedragen vermeld, dan kloppen deze niet met de werkelijke inhoudingen. Zo wordt er bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de vrijstelling van het AWBZ-deel in de Algemene Heffingskorting en de Ouderenkorting. Bovendien wordt de woonlandfactor niet altijd correct toegepast.
Navraag bij ondermeer ABP, PGGM en Pensioenfonds Metaal & Techniek levert antwoorden op als: „We zoeken het uit en bellen u eerdaags terug” of „Wij moeten dit doen van het CVZ” en het CVZ op zijn beurt stelt: „Wij hebben opdracht van hogerhand gekregen”.

Een onjuiste opgave betekent voor de Nederlandse aangifte, dat de buitengewone lasten, de loonheffing, de grondslag voor de Zorgtoeslag niet kloppen waardoor u te weinig belasting van Nederland terugkrijgt. Een reactie van de Belastingdienst op de onjuiste jaaropgaven is: „Postactieven ontvangen geen aangiftebiljet omdat ze geen recht hebben op teruggave inkomstenbelasting”. Mijns inziens is de AWBZ-bijdrage een onderdeel van de loonheffing en komt daardoor ook in aanmerking voor heffingskortingen en aftrek buitengewone lasten.
Een onjuiste opgave betekent voor de Belgische aangifte, dat u in België teveel personen- en gemeentelijke belasting betaalt. Immers de Belgische belastingdienst gaat uit van de gegevens welke op de jaaropgave staan, te weten de bruto-uitkering minus alle ingehouden premies, zoals hierboven opgesomd. Een duplicaat van de jaaropgave moet worden meegezonden en wat er niet op staat, wordt niet geaccepteerd. Dit kan honderden euro’s kosten.

Voorlopige jaarafrekening 2006 foutief
Een aantal personen heeft inmiddels een voorlopige jaarafrekening 2006 van het CVZ ontvangen. De te betalen AWBZ-premie zou volgens eerdere opgave 8,8% moeten zijn, maar het CVZ hanteert 12,2%. Hierop dient de woonlandfactor nog te worden toegepast. Inhouding nominale premie Zvw moet € 49,80 per maand zijn, maar de pensioenfondsen hebben van het CVZ doorgekregen, dat de inhouding € 70,90 per maand moet zijn, wanneer deze premie niet door de SVB wordt ingehouden. Een verschil op jaarbasis € 253,20.
De inhouding AWBZ op de uitkeringen van pensioenfondsen ontbreekt volledig op het overzicht van het CVZ. Navraag bij het CVZ leverde nog geen antwoord op. Op deze wijze laat men postactieven honderden euro’s teveel betalen. Er is helaas een ‘grenzeloze’ onverschilligheid bij de overheid, CVZ, SVB, Pensioenfondsen en UWV’s.

Programma belastingdienst en woonlandfactor
Het computerprogramma van de belastingdienst voor 2006 houdt geen rekening met de woonlandfactor bij de standaardpremie zorgverzekering, de zorgtoeslag, de optimalisering, de heffingskortingen waardoor de te verwachten aanslag niet juist kan worden berekend.
Het antwoord van de belastingdienst: „De woonlandfactor wordt toegepast ten aanzien van verdragsgerechtigden. Dat zijn veelal gepensioneerden die in het buitenland wonen en recht op zorg in het woonland hebben ten laste van Nederland. Verdragsgerechtigden zijn geen verzekerden ingevolge de Zorgverzekeringswet. In de C-aangifte hoeft dus geen aandacht aan de woonlandfactor te worden besteed”.
Verdragsgerechtigden betalen voor de zorg in het woonland een bijdrage aan het College voor zorgverzekeringen (CVZ) op grond van art. 69 Zorgverzekeringswet. Deze bijdrage is gebaseerd op het Nederlandse basispakket. De omvang van het zorgpakket in het woonland kan belangrijk verschillen van het Nederlandse zorgpakket. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in de woonlandfactor. Is de omvang van zorgpakket in het woonland lager dan in Nederland dan wordt de bijdrage ook lager.
AWBZ-premie is verschuldigd wanneer men verzekerd is voor de Zorgverzekeringswet, voorheen de Ziekenfondswet. Het antwoord van de belastingdienst impliceert, dat niemand verzekerd is ingevolge de Zorgverzekeringswet en derhalve ook geen AWBZ-premie verschuldigd is.

hits=2= / id=1549=