Met ingang 1 april geldt een nieuwe meldingsplicht voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, zelfstandigen en stagiairs. Het systeem heeft de naam Limosa meegekregen.

In Archief by robert

Met ingang 1 april geldt een nieuwe meldingsplicht voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, zelfstandigen en stagiairs. De meldingsplicht kadert in de doelstelling van de Belgische overheid om een beter beeld te krijgen van de “vreemde” tewerkstelling in België en erop toe te zien dat alle arbeidsvoorwaarden correct worden nageleefd.
Het systeem heeft de naam Limosa meegekregen. De melding gebeurt elektronisch op de site www.limosa.be.

Na elke melding wordt een ontvangstbewijs – een limosa 1 – afgeleverd die elke persoon die wordt tewerkgesteld bij zich moet hebben en dient voor te leggen aan zijn of haar opdrachtgever of klant. Het niet-aanmelden of het niet kunnen voorleggen van het ontvangstbewijs kan leiden tot administratieve en strafrechtelijke sancties zowel voor de tewerkgestelde als voor de opdrachtgever.
Welke personen moeten gemeld worden.

Het gaat om werknemers die tijdelijk of gedeeltelijk in België worden tewerkgesteld door buitenlandse (niet in België gevestigde) werkgevers. Of zelfstandigen die hier tijdelijk actief zijn maar niet permanent verblijven. Tot slot de stagiairs die hier een stageprogramma afwerken.
Zijn vrijgesteld van aangifteplicht /
· Werknemers en zelfstandigen uit de sector van het internationaal vervoer van personen of goederen.
· Werknemers en zelfstandigen die wetenschappelijke congressen bijwonen.
· Personen die naar België komen voor het bijwonen van vergaderingen in “beperkte kring”. Die vergaderingen mogen dan niet meer tijd in beslag nemen dan 5 dagen per maand.
· Personen die zorgen voor assemblage of eerste installatie van een goed en gedetacheerd zijn door de onderneming die het goed levert. Het werk mag niet langer duren dan 8 dagen.
· Gespecialiseerde technici die dringende onderhouds- of reparatiewerken uitvoeren aan machines of apparatuur voor maximaal 5 dagen per maand.
· Zelfstandige zakenlui en bestuurders van vennootschappen voor maximaal 5 dagen per maand.
· Sportlui die deelnemen aan internationale sportwedstrijden.
· Artiesten, wetenschappers en onderzoekers.
· Personen actief in een overheidsdienst, internationale instellingen of diplomatieke zendingen.
Wat met personen die regelmatig in verschillende landen werken waarvan een belangrijk deel in België. Voor hen bestaat een vereenvoudigde Limosa-melding waarbij de plaats van tewerkstelling in België en de klant niet moeten worden vermeld. De uitzondering geldt niet voor de bouw- en uitzendsector.
Hoe lang blijft een Limosa-melding geldig.

De gewone melding geldt voor de volledige duur van activiteit in België en zal dus vaak samenlopen met de duur van de detachering. Loopt een detachering langer dan oorspronkelijk gepland moet een bijkomende melding worden gedaan. Een vereenvoudigde Limosa-melding is beperkt tot maximaal 12 maanden maar kan voor eenzelfde duur worden verlengd.
U zou het vergeten, maar het nieuwe meldingssysteem biedt ook voordelen voor buitenlandse werkgevers. Een aantal sociale werkgeversdocumenten zijn voor gedetacheerde werknemers niet langer vereist. U denkt aan het arbeidsreglement en het personeelsregister. Ook dienen niet langer individuele rekeningen en loonafrekeningen te worden opgesteld op voorwaarde dat de werkgever gelijkaardige documenten kan voorleggen die worden opgesteld volgens de wetgeving van het land van herkomst. Dubbele salarisadministratie behoort dus tot het verleden.

De nieuwe regeling geldt met ingang 1 april. Voor reeds lopende activiteiten en detacheringen geldt een overgangsperiode van 6 maanden.

hits=2= / id=1553=