Schenken en besparing van belastingen, deel 3

In Archief by robert

Terwijl ik mijn vorige bijdrage aan dit blad schreef, was er de nodige onrust bij estate planners die zich richten op Belgen en Nederbelgen in verband met een ballonnetje dat was opgelaten door de Belgische fiscale Administratie. Het ging hierom dat bij schenkingen met een voorbehouden vruchtgebruik de belastingvoordelen die met een dergelijke schenking worden beoogd, niet altijd van toepassing zouden zijn. Het leidde tot veel verontwaardiging en er werden vragen gesteld in het Belgische parlement. De conclusie was gelukkig – en bovendien al na korte tijd – dat dergelijke schenkingen gewoon mogelijk blijven met dezelfde aantrekkelijke gevolgen als voorheen.

Remigratie
Degene die schenkt kan dus voor zichzelf – en desgewenst voor zijn langer levende echtgeno(o)t(e) – een vruchtgebruik voorbehouden wanneer de schenking wordt gedaan; de begiftigden ontvangen dan de bloot eigendom, belast met het vruchtgebruik. Wanneer de schenking bijvoorbeeld een effectenportefeuille betreft, behoudt de schenker het recht op de inkomsten daarvan en blijft hij ook gerechtigd tot het beheer. Om de registratiekosten te vermijden kan dat bij Nederlandse notariële akte, zonder heffing van schenkingsrecht. Speciaal voor Nederbelgen is het belangrijk om te weten dat bij overlijden in België het vruchtgebruik “uitdooft” en belastingvrij (bij overlijden na drie jaar na de schenking) bij de bloot eigenaren aangroeit. Zou de schenker onderwijl naar Nederland zijn geremigreerd en bij zijn overlijden nog steeds vruchtgebruiker zijn, dan wordt de schenking echter met Nederlandse erfbelasting belast. Let er dus op dat wanneer u remigratieplannen heeft, u tijdig vóór remigratie hetzij afstand doet van een eventueel voorbehouden vruchtgebruik, of het vruchtgebruik aanvullend schenkt.

Onroerend goed in Nederland
Wist u trouwens dat het voor u als Nederbelg heel aantrekkelijk kan zijn om in Nederland gelegen onroerend goed te schenken? Wanneer u nog in Nederland een vakantiehuis heeft, een beleggingspand of een aandeel in onroerend goed uit een erfenis, kunt u dit beter schenken, dan door vererving over laten gaan op uw erfgenamen. Wanneer u als inwoner van België overlijdt, heft België namelijk successierechten over het “wereldvermogen”, dat wil zeggen het gehele vermogen van de nalatenschap, ongeacht waar ter wereld zich dat bevindt. Dus ook over uw Nederlands onroerend goed. Na een schenking bevindt zich dat natuurlijk niet meer in uw vermogen en wordt er geen Belgisch successierecht meer over geheven. Bij een schenking onder voorbehoud vruchtgebruik, kunt u de huurinkomsten nog voor uzelf behouden. Over een dergelijke schenking van Nederlands onroerend goed zijn – mits u al langer dan 10 jaar in België woont- geen schenkingsrechten verschuldigd, maar uitsluitend Nederlandse overdrachtsbelasting. Deze bedraagt 6% en voor woningen (waaronder ook vakantiewoningen) slechts 2%. Niets doen kost aanzienlijk meer. De hoogte van het successietarief tussen ouders en kinderen loopt in Vlaanderen op tot 27%. Door te schenken aan eigen kinderen kunt u dus maar liefst 25% besparen. Schenkt u niet aan eigen kinderen, maar aan neven of nichten, dan bedraagt de besparing zelfs 63%!

hits=158= / id=3587=