Lijfrente oud regime onbelast in Nederland

In Archief by robert

Onlangs heeft de rechtbank Breda een interessante uitspraak gedaan inzake de zogenoemde pre-brede herwaarderingspolissen.

Met de operatie brede herwaardering wilde de Nederlandse wetgever begin jaren ’90 bepaalde spaarproducten zoals kapitaal- en lijfrenteverzekeringen fiscaliseren en aan banden leggen. Men heeft destijds een en ander aanzienlijk aangescherpt. Wel heeft de wetgever overgangsrecht geïntroduceerd. Dit overgangsrecht komt er meer of minder op neer dat de oude wetgeving voor wat betreft bestaande polissen (van voor 15 oktober 1990) voor een groot deel werd geëerbiedigd.
De belastingheffing over de (oude) lijfrentepolissen verliep vrij eenvoudig. De premies waren aftrekbaar, de uitkeringen te zijner tijd belast. Aan misbruik werd echter niet zo gedacht, of men vreesde vooralsnog geen heffingsvacuüm op grote schaal. Nu is er ook een aantal naar België geëmigreerde personen met zo’n oude lijfrente, die in het verleden de premies voor die lijfrentepolissen van het in Nederland belaste inkomen hebben afgetrokken. De zaak die voor de rechtbank speelde ging om een naar België geëmigreerde persoon met een oude polis. Deze persoon stelde dat België het exclusieve recht heeft om te heffen over de uitkeringen, en Nederland helemaal geen heffingsrecht heeft. Dat België echter nauwelijks belasting heft, doet daar niet aan af. De inspecteur was het daar niet mee eens en de zaak kwam voor de rechtbank.
De rechtbank oordeelde dat het overgangsrecht van toepassing is op de uitkeringen uit de lijfrentepolis. Dit overgangsrecht regelt dat bepaalde wetsartikelen in de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (zoals die per 31 december 2000 en 1992 luidde) van kracht blijven. In die laatste wet was weer overgangsrecht opgenomen voor een eerbiedigende werking voor de oude prebrede herwaarderingspolissen. Destijds waren buitenlands belastingplichtigen niet belastingplichtig in Nederland voor privaatrechtelijke periodieke uitkeringen (zoals een lijfrente) afkomstig uit Nederland. Voor polissen die vanaf 1992 zijn gesloten, bestaat die buitenlandse belastingplicht in Nederland wel. Of Nederland daadwerkelijk kan heffen, hangt daarnaast af van het van toepassing zijnde verdrag.
Al met al een succes voor de belastingplichtige, al is het even afwachten wat de rechter in hogere instantie zal oordelen. De inspecteur heeft beroep aangetekend bij het gerechtshof. Mocht de uitspraak van de rechtbank overeind blijven, dan biedt deze zaak uitstekende planningsmogelijkheden voor Nederbelgen met pre-brede herwaarderingspolissen.
hits=3= / id=1682=