Opgaaf Wereldinkomen. Hoe in te vullen?

In Archief by robert

In het artikel ‘Opgaaf Wereldinkomen. Wat nu?’ (maart 2007, blz 60) hebben wij het een en ander toegelicht over het formulier opgaaf wereldinkomen. Het formulier is verstuurd door de Nederlandse Belastingdienst aan mensen die in het buitenland wonen en die een zorg- of kinderopvangtoeslag ontvingen of een (premievervangende) bijdrage betaalden aan het College voor Zorgverzekeringen. De toeslagen en de bijdrage waren voorlopige bedragen. In het formulier wordt het wereldinkomen opgevraagd. Aan de hand van dit formulier wordt de definitieve hoogte van de toeslagen en van de bijdrage bepaald.

In ons vorige artikel hebben we aangegeven dat het formulier altijd moet worden ingevuld. Wij gaan nu verder in op ‘hoe’. Indien u kiest voor binnenlands belastingplicht in uw aangifte inkomstenbelasting 2006, dient u alleen de voorkant in te vullen. Indien u niet kiest voor binnenlandse belastingplicht of geen Nederlandse aangifte doet, dient het formulier volgens de toelichting helemaal te worden ingevuld.
Overigens is het allereerst van belang of u verzekerd bent voor de AWBZ, of valt onder een Nederlandse sociale verzekeringsregeling. Immers als u niet verzekerd bent voor de AWBZ of niet valt onder sociale verzekeringsregeling, dan valt u ook niet onder de Nederlandse Zorgverzekeringswet. Hieronder gaan we daar eerst op in.

Wie is verzekerd voor de Zorgverzekeringswet?
Wanneer bent u verplicht verzekerd voor de AWBZ? U bent verplicht verzekerd voor de AWBZ indien u in Nederland in dienstbetrekking werkt en aan de loonbelasting bent onderworpen. U bent dan verplicht om een basisverzekering af te sluiten waarvoor u de nominale en de inkomensafhankelijke bijdrage moet betalen. Ook hebt u afhankelijk van uw inkomen recht op zorgtoeslag.
Indien u niet verplicht verzekerd bent voor de AWBZ, u werkt dus niet in Nederland maar u ontvangt wel een uitkering of een pensioen uit Nederland, kan een internationale sociale zekerheidsregeling op u van toepassing zijn. U heeft recht op medische zorg in uw woonland op grond van deze regeling. Deze kosten mag het woonland verhalen op Nederland. U betaalt een (nominale en inkomensafhankelijke) bijdrage aan Nederland.

Grondslag voor het formulier Opgaaf Wereldinkomen
Verzekerden die in het buitenland wonen en die dit formulier hebben ontvangen, zien eigenlijk het nut van dit formulier niet in. ‘Waarom moet ik dit invullen’ en ‘Waarom moet ik nou in hemelsnaam mijn box 3 inkomen opgeven? Nederland heeft daar toch niks (meer) mee te maken?’. ‘Ik ben toch naar het buitenland verhuisd, waarom moet ik nog mijn wereldinkomen opgeven? Ik geef alleen mijn Nederlandse inkomsten op en met mijn inkomen in het buitenland heeft Nederland niks te maken!’. Dit zijn een paar voorbeelden van de vragen/opmerkingen van de ontvangers van dit formulier.
De basis van het formulier is tweeërlei. Enerzijds is het opgesteld om te bepalen of iemand voor een zorg- of kindertoeslag in aanmerking komt en anderzijds is het opgesteld om de hoogte te bepalen van de te betalen zorgbijdrage.

Toeslagen (u krijgt geld)
Voor wat betreft de toeslagen is de grondslag voor het formulier opgaaf wereldinkomen te vinden in de ‘Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen’ (Awir). Deze wet regelt de inkomensafhankelijke regelingen. Voorbeelden van inkomensafhankelijke regelingen zijn de zorg- en kindertoeslag. Artikel 18, lid 1 van deze wet bepaalt dat een belanghebbende, een partner en een medebewoner de Belastingdienst/Toeslagen desgevraagd alle gegevens en inlichtingen verstrekken die voor de beoordeling van de aanspraak op of de bepaling van de tegemoetkoming van belang kunnen zijn. In lid 4 van dit artikel wordt aangegeven dat indien niet aan deze verplichting is voldaan, de Belastingdienst/Toeslagen ambtshalve de hoogte van de tegemoetkoming bepaalt. Indien u het formulier niet helemaal invult, bestaat er het risico dat de Belastingdienst/Toeslagen het wereldinkomen te hoog schat, waardoor u moet terugbetalen indien u een toeslag heeft ontvangen in 2006.
Dit betekent dat er een wettelijke basis is voor dit formulier en het moet worden ingevuld. Maar moeten dan alle vragen worden ingevuld? Voor de toeslagen wordt aan de hand van uw wereldinkomen bepaald of u recht heeft op een toeslag en de hoogte ervan. Dit betekent dat u ook uw box 2 inkomen en box 3 vermogen moet opgeven, indien u een toeslag heeft ontvangen.

De Awir bepaalt dat bij de vaststelling van het wereldinkomen de bepalingen van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) van toepassing zijn, als betrof het de vaststelling van een aanslag inkomstenbelasting. De bepaling van de AWR over de heffing van heffingsrente, revisierente en bestuurlijke boeten zijn niet van toepassing op de Awir. Dit betekent dat als het formulier niet (op tijd) of onvolledig wordt ingevuld en opgestuurd, geen heffingsrente/revisierente of boete wordt opgelegd, mits de teruggevorderde bedragen tijdig worden terugbetaald. Zo niet wordt er invorderingsrente in rekening gebracht. Een toeslag is namelijk iets wat u krijgt, op eigen verzoek. Dit kan gezien worden als een subsidie van de overheid. Als u niet voldoet aan uw verplichtingen die vereist zijn voor het krijgen van een subsidie, wordt deze subsidie ingetrokken en de teveel ontvangen bedragen teruggevorderd.

Bijdrage zorgverzekeringswet (u betaalt geld)
Voor wat betreft de berekening van de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet vinden we de grondslag voor het formulier opgaaf wereldinkomen in de Zorgverzekeringswet. In artikel 88 van de Zorgverzekeringswet wordt bepaald dat een ieder op verzoek alle inlichtingen en gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de zorgverzekeringen of van de Zorgverzekeringswet. Het kan hier gaan om de zorgverzekeraars, het College zorgverzekeringen, de zorgautoriteit, de rijksbelastingdienst, de Sociale verzekeringsbank en het gemeentebestuur.

In het artikel ‘Opgaaf Wereldinkomen. Wat nu?’ hebben we aangegeven dat de inkomensafhankelijke/ premievervangende bijdrage wordt bepaald aan de hand van het ‘bijdrage-inkomen’. Hier valt onder:
· belastbaar loon (hieronder valt uw inkomen uit dienstbetrekking, een uitkering, een pensioen of een lijfrente-uitkering waarop loonheffing wordt gehouden; deze lijfrente-uitkering is geen loon, maar een periodieke uitkering)
· belastbare winst uit onderneming
· belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden (met uitzondering van de terbeschikkingsregeling)
· belastbare periodieke uitkeringen (hier gaat het om belastbare periodieke uitkeringen en vertrekkingen, zoals een alimentatie of een lijfrente-uitkering, waarop geen loonheffing wordt ingehouden).
Het box 2 inkomen en box 3 vermogen vallen niet onder het ‘bijdrage inkomen’. Terecht wordt dan de vraag gesteld: ‘Waarom zou ik box 2 inkomen en box 3 vermogen opgeven als het toch niet relevant is voor de bijdrage zorgverzekeringswet en ik geen toeslag wil?’

Splitsing van de vragen
Welke vragen in het formulier hebben betrekking op de Zorgverzekeringswet en welke op de toeslagen? Voor wat betreft de toeslagen is het wereldinkomen van belang. Dit betekent dat alle vragen in het formulier hier betrekking op hebben. De inkomensafhankelijke bijdrage daarentegen wordt bepaald aan de hand van het ‘bijdrage inkomen’. Alleen de vragen 1a t/m d en 1f hebben betrekking op uw ‘bijdrage inkomen’.

Gevolgen van alleen het ‘bijdrage inkomen’ opgeven
U heeft in 2006 geen toeslag, u wilt ook geen toeslag ontvangen en daarom vult u alleen de vragen 1a t/m d en 1f in. Wat gebeurt er dan? Wordt er een boete opgelegd? Het formulier moet hoe dan ook ingevuld en ondertekend worden opgestuurd. Want hierboven hebben we gezien dat de inspecteur op grond van de Awir en de Zorgverzekeringswet wettelijk bevoegd is om de noodzakelijke gegevens op te vragen.
Via de vragen 1a t/m d en 1f wordt voor de Zorgverzekeringswet de verschuldigde bijdrage na afloop van het aangiftetijdvak op aangifte afgedragen. In de memorie van toelichting bij artikel 49 van de Zorgverzekeringswet wordt hierbij aangegeven dat de bepalingen van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) van toepassing zijn op de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat de boetebepalingen van de AWR ook van toepassing zijn op de Zorgverzekeringswet.
De Belastingdienst kan dan op grond van de afdeling VIIIA een verzuim- of een vergrijpboete opleggen. De verzuimboete heeft tot doel een gebod tot nakoming van fiscale verplichtingen in te scherpen. De vergrijpboete is gericht op het bestraffen van een handelen of nalaten waarbij sprake is van opzet dan wel grove schuld. De verzuimboete (maximaal € 1.134) is een lichtere boete dan de vergrijpboete (maximaal tot ten hoogste 100% van de maximale premie).

Voor de toeslagen riskeert u naar onze mening geen boete. Hiervoor is namelijk uitgelegd dat in de Awir de boetebepalingen van de AWR zijn uitgesloten. Wij gaan ervan uit dat de Belastingdienst geen boete zal opleggen indien u de andere vragen, die niet uw ‘bijdrage inkomen’ bepalen, niet invult. Dit standpunt is ook bevestigd door de Belastingdienst.
Het formulier moet echter helemaal worden ingevuld indien u over 2006 een zorg- of kindertoeslag wilt ontvangen. De Belastingdienst bepaalt namelijk aan de hand van uw wereldinkomen de hoogte van de toeslag. Indien u het formulier niet invult, gaat de Belastingdienst uw wereldinkomen ambtshalve schatten. Als er te hoog wordt geschat bestaat de mogelijkheid dat u de ontvangen toeslag (gedeeltelijk) moet terugbetalen.

Conclusie
Voor de Zorgverzekeringswet is het noodzakelijk dat u de vragen 1a t/m d en 1f invult. U riskeert een boete indien u deze vragen niet of onjuist invult. De Belastingdienst zal uw ‘bijdrage inkomen’ ambtshalve schatten. Indien u toch al boven het maximum van € 30.015 uitkwam, zal een te hoge schatting van uw ‘bijdrage inkomen’ geen gevolgen hebben voor de hoogte van uw zorgbijdrage. Het risico van boete blijft dan bestaan.
De Belastingdienst zou geen boete mogen opleggen indien u de rest van de vragen (1e, 1g en 2 t/m 5) niet invult (welke geen betrekking op de noodzakelijke gegevens voor de bepaling van de hoogte van uw zorgbijdrage). U kunt er dan wel vanuit gaan dat de Belastingdienst uw wereldinkomen dusdanig hoog schat, dat u geen toeslagen zult ontvangen. Een boete kunt u echter voor wat betreft de vragen 1e, 1g en 2 t/m 5 naar onze mening en die van de Belastingdienst niet ontvangen. Een te hoge schatting hiervan heeft geen invloed op de hoogte van de zorgbijdrage. Wij wensen u veel succes met het invullen!
hits=0= / id=1547=