Enkele veranderingen in de belastingwetten per 2015

In Archief by robert

Voor 2015 zijn er relatief weinig aanpassingen in de belastingwetten opgenomen. Voor veel belastingplichtigen die buiten Nederland wonen is er wel veel veranderd door de afschaffing van de keuzeregeling en de invoering van de regeling voor de kwalificerende buitenlands belastingplichtige. Wij noemen hier nog enkele andere wijzigingen.

Maatregelen voor de eigen woning:
– Voor huizen die “onder water staan” wordt de maximale periode voor de renteaftrek op een restschuld na verkoop van die woning verlengd van tien jaar naar vijftien jaar.
– Twee crisismaatregelen worden definitief: de periode waarover hypotheekrenteaftrek mogelijk is voor de oude eigen woning die leeg te koop staat blijft drie jaar. Daarnaast mag een oude eigen woning verhuurd worden (de oude eigen woning wordt dan belast in box 3). Na afloop van deze verhuur (en binnen de termijn van drie jaar), mag toch weer hypotheekrenteaftrek in box 1 worden toegepast.
– Ieder jaar wordt het maximale percentage waartegen hypotheekrente in de inkomstenbelasting kan worden afgetrokken met een 0,5% verlaagd. Voor 2015 is het maximale aftrekpercentage 51 procent.

Overige wijzigingen
Drie kindregelingen zijn met ingang van 1 januari 2015 afgeschaft: de ouderschapsverlofkorting, de aftrek uitgaven voor levensonderhoud van kinderen en de alleenstaande-ouderkorting.

De afschaffing van de aftrek voor uitgaven voor levensonderhoud van kinderen houdt feitelijk in dat kinderalimentatie niet meer afgetrokken kan worden in de inkomstenbelasting. Het vervallen van deze aftrekpost kan een flink verschil maken in het besteedbaar inkomen van de ouder die kinderalimentatie betaald. Zijn recht op aftrek kan leiden tot een belastingteruggaaf. Als deze teruggaaf per 2015 eindigt, houdt hij of zij minder besteedbaar inkomen over.

Een andere maatregel houdt in dat het in 2015 opnieuw mogelijk is om het volledige tegoed van de levensloopregeling ineens op te nemen, waarbij slechts 80 procent wordt belast. Dit voordeel kan worden toegepast op het tegoed per 31 december 2013. Het tegoed dat vanaf 1 januari 2014 is opgebouwd wordt wel volledig in de belastingheffing betrokken. Deze regeling lijkt op de afkoopmogelijkheid uit 2013 en ook op de afkoopmogelijkheid voor stamrechten die per 1 januari 2015 is afgeschaft. Deze regeling voor de levensloop vervalt weer per 1 januari 2016.

Overigens is voor deze afkoopregeling de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 21 augustus 2014 nog interessant.
In deze uitspraak wordt beslist dat een belastingplichtige voor ieder jaar waarin er een tegoed staat op de levensloopregeling er recht bestaat op opbouw van levensloopverlofkorting. Er hoeft dus niet verplicht ieder jaar te worden bijgestort om recht op de korting op te bouwen. Deze korting leidt vervolgens weer tot een lager te betalen bedrag aan belastingheffing over het levenslooptegoed.

 

hits=147= / id=3776=