Kort uitstel voor het vastklikken van reserves aan 10%

In Archief by robert

Onlangs werd beslist om het tarief voor liquidatieboni te verhogen van 10% naar 25%, met ingang van 1 oktober 2014. In het kader van deze tariefverhoging werd een overgangsmaatregel uitgewerkt waarbij men belaste reserves kan vastklikken in het kapitaal aan 10% en een latere uitkering daarvan (na een sperperiode) belastingvrij kan gebeuren. Om van deze overgangsmaatregel te kunnen genieten, dient alles in een zeer strak tijdskader doorgevoerd te worden. Omdat dit in praktijk erg moeilijk haalbaar blijkt, heeft de Minister van Financiën onlangs een versoepeling van de maatregel aangekondigd.

Door deze tolerantie krijgen bijvoorbeeld de vennootschappen die per 31 december hun boekhouding afsluiten, drie maanden extra om de kapitaalverhoging formeel door te voeren (Addendum van 13 november 2013 bij de circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc Nr. 35/2013) van 1 oktober 2013).
In de circulaire erkent de Administratie dat de uitvoeringstermijn van de vereiste verrichtingen “uitzonderlijk kort” is voor bepaalde vennootschappen, en dat deze vennootschappen daardoor “moeilijkheden” kunnen ondervinden om “de wettelijk voorziene termijn” te respecteren. Daarom wordt een versoepeling van het tijdskader toegestaan “ten name van de vennootschappen die hun jaarrekening afsluiten vanaf 1 oktober 2013 tot en met 30 maart 2014”. Voor deze vennootschappen wordt het wettelijk voorziene tijds¬kader gerespecteerd, indien:
(1) “de toekenning of betaalbaarstelling van het dividend moet worden verricht uiterlijk op 31 de-cember 2013 of de laatste dag van het boekjaar dat wordt afgesloten vanaf 1 januari 2014 tot en met 30 maart 2014”;
(2) “de vennootschap en de aandeelhouder(s) zich wederzijds verbinden – uiter¬lijk op de datum van de toekenning of be¬taalbaarstelling van het dividend – om de kapitaalverhoging uit te voeren, en om ten minste het verkregen bedrag van het dividend in het kapitaal in te brengen” (het bewijs van deze wederzijdse verbintenis kan worden geleverd “aan de hand van een geheel van gewichtige en overeenstemmende feiten, zoals inzonderheid, een schriftelijke verklaring door de partijen, de storting van de in te brengen gelden op een bijzondere rekening conform het W.Venn., het revisoraal verslag met betrekking tot de inbreng in natura, …”);
(3) “de kapitaalverhoging en de inbreng moeten worden geformaliseerd uiterlijk op 31 maart 2014”.

Bemerk overigens dat onlangs tegen de belastingverhoging (van 10% naar 25%) voor liquidatieboni een annulatieberoep is ingediend bij het Grondwettelijk Hof. Wordt dus vervolgd.

hits=210= / id=3365=