Aankoop van een goed in de Ardennen

In Archief by robert

Nog steeds kopen heel wat Nederlandse ingezetenen een tweede woning in de Ardennen aan, en grensarbeiders zelfs een hoofverblijfplaats in Wallonië, al neemt het aantal Nederlanders dat in Wallonië woont af. Op 1 januari 2013 (laatste cijfers) waren het er 7.007. In 2011 waren het er nog 8.222 (Statbel). Wallonië blijft populair: een andere omgeving, andere taal en andere cultuur, terwijl het toch in de buurt ligt van het land van herkomst.

Beperkte adviesplicht
Die verkoopakten kunnen echter snel een bron van conflicten worden indien niet alle nodige voorzorgsmaatregelen werden genomen. Zo is het in Wallonië niet ongebruikelijk dat woongebouwen zonder stedenbouwkundige vergunning zijn opgetrokken. Men kan zelfs stellen dat het merendeel van de oude chalets in de Ardennen illegaal zijn. Voorts komt het ook regelmatig voor dat hotels niet volgens de goedgekeurde plannen zijn opgetrokken of meer kamers tellen dan toegestaan. Om de rechtszekerheid te waarborgen bepaalt het toekomstige Waals – stedenbouwkundig recht is een gewestelijke bevoegdheid – wetboek van ruimtelijke ordening (de zogenaamde “CODT”) dat van kracht wordt op 1 januari 2015, dat gebouwen die zijn opgetrokken voor 21 april 1962 als rechtmatig kunnen worden beschouwd. Wat de overige gebouwen betreft is voorzichtigheid geboden, des te meer daar de notaris een beperkte en zelfs uitermate beperkte adviesplicht heeft, afhankelijk van het rechtscollege waarvoor u zich bevindt.

Dienst Stedenbouw
Hoewel een bezoek aan de dienst Stedenbouw van de gemeente waar het goed zich bevindt heel wat problemen kan vermijden, gebeurt het slechts zelden. Toch levert het een veel vollediger beeld op dan de stedenbouwkundige inlichtingen die de notaris er moet inwinnen: zekerheid over de stedenbouwkundige vergunningen van het goed – wat niet tot het takenpakket van de notaris behoort – , informatie over projecten in de buurt (bouw van sociale woningen, vestiging van een vervuilende onderneming, renovatie van een wijk, onteigening, enz.), zekerheid over de mogelijkheid om te bouwen, enz. Bij problemen wordt het de koper ten laste gelegd dat hij de gemeente niet heeft geraadpleegd, wat hem in een ongunstige rechtspositie plaatst.

Compromis
Bij het opstellen van het compromis moet de koper zijn plannen bovendien zo uitvoerig mogelijk uiteenzetten en in het compromis opnemen. Indien hij aangeeft waarom hij het pand aankoopt, kan hij eenvoudiger de nietigverklaring van de verkoop verkrijgen indien een van die redenen wegvalt. Zo kan de aankoop van een tweede woning, die bij een bezoek in de winter nog een vredig oord leek, maar tijdens de zomer omringd blijkt door scoutskampen en aanlegplaatsen voor kajaks, worden geannuleerd indien u in het compromis hebt aangegeven dat u op zoek was naar een rustige locatie.

hits=107= / id=3586=