Exit Nederlandse en Belgische exitheffing ondernemingen

In Archief by robert

De Europese Commissie heeft Nederland, België en Denemarken officieel verzocht om wijziging van bepalingen in hun belastingwetgeving, die een onmiddellijke exitheffing opleggen aan ondernemingen die hun zetel of activa naar een andere lidstaat verplaatsen. Volgens haar zijn deze bepalingen onverenigbaar met de vrijheid van vestiging, die is gewaarborgd bij artikel 49 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De Commissie heeft een vergelijkbare zaak tegen Zweden gesloten omdat het land gevolg heeft gegeven aan haar verzoek.
Volgens de Nederlandse wetgeving worden IB-ondernemingen aan een exitheffing onderworpen. Volgens de Belgische belastingwetgeving worden meerwaarden onmiddellijk belast, wanneer de fiscale woonplaats van een onderneming naar een ander land wordt verplaatst. Volgens de Deense belastingwetgeving worden meerwaarden op activa onmiddellijk belast wanneer die activa naar het buitenland worden overgebracht.
hits=1= / id=1685=