Aangifte speciaal personenbelasting: nieuwe toelichtende circulaire bij emigratie en overlijden

In Archief by robert

Voor Belgische rijksinwoners die tijdens het belastbaar tijdperk emigreren of komen te overlijden, moet er een “aangifte speciaal” worden ingediend in de personenbelasting. Deze “aangifte speciaal” belast de inkomsten van het begin van het kalenderjaar tot aan het tijdstip van emigratie/overlijden. Om de eventuele toepassing van de bijzondere heffing van 4% mogelijk te maken, heeft de fiscale administratie een aantal nieuwe codes ingevoerd, waarvan gebruik moet worden gemaakt bij de indiening van de “aangifte speciaal”. De codes X161 (1161-03 en 2161-70) vermelden de roerende inkomsten die enkel de bronheffing ad 21% hebben ondergaan. De roerende inkomsten waarop geen bronheffing werd ingehouden, maar niet onderworpen zijn aan de bijzondere heffing ad 4%, worden vermeld in de codes X154 (1154-10 en 2154-77). Tot slot vermelden de codes X155 (1155-09 en 2155-76) de roerende inkomsten die de bronheffing ad 21% hebben ondergaan, maar wel onderworpen zijn aan de bijkomende heffing ad 4%. Om de verrekening van de aanvullende heffing mogelijk te maken, dient de bijkomende heffing ad 4% die op deze inkomsten werd ingehouden, te worden vermeld in de codes X555 (1555-94 en/of 2555-64).
De fiscale administratie geeft eveneens te kennen dat zij, omwille van bijzondere omstandigheden, in principe geen enkele administratieve sanctie zal toepassen gedurende het aanslagjaar 2012 bij indiening van een “aangifte speciaal” volgens de oude methode.
hits=2= / id=1522=