Wonen in België en werken in Nederland

In Archief by robert

Buitengewone lasten
Sinds 2006 is er de basisverzekering, waarin de meeste ziektekosten gedekt zijn. Aanvullende verzekeringen op vrijwillige basis dekken de minder voorkomende klachten, behandelingen en kosten, bijvoorbeeld brillen, contactlenzen, tandartskosten.
Via de belastingaanslag betaalt de Nederlandse overheid mee. Wanneer u kosten krijgt, die onder de “overige buitengewone lasten” vallen, levert dit een besparing op van circa 40% en voor de hogere inkomens zelfs 50%.
Vallen de kosten onder de “specifieke uitgaven”, dan is de belastingbesparing zelfs hoger. Een voorbeeld: u koopt een leesbril van € 1.000. Dit valt onder de “specifieke uitgaven” en u krijgt een toeslag van 113%. Als u meer uitgeeft dan € 314 in deze rubriek, krijgt u de vaste aftrek voor chronisch zieken van € 795. Per saldo heeft u een totale aftrek van € 2.925 (1.000 + 1.130 + 795). Bij een belastingtarief van 40% is de teruggave € 1.170, dus meer dan de bril heeft gekost ! Tandartskosten vallen er ook onder. U kunt dus zelf nagaan wat een gebitsreconstructie u gaat kosten.

Jaaropgave 2006
Iedereen die inkomsten uit arbeid of een uitkering in Nederland geniet, ontvangt in januari 2007 van zijn werkgever of uitkerende instantie een jaaropgave. In Nederland is er, in tegenstelling tot België, een grote vrijheid van boekhoudkundige regels. Zo hoeft de reiskostenvergoeding – in Nederland voor de werkgever aftrekbaar en voor de werknemer onbelast – niet op de jaaropgave te staan.
In tegenstelling tot Nederland, wordt in België de reiskostenvergoeding wél tot het inkomen gerekend, weliswaar met een vrijstelling van € 160 maar over het meerdere betaalt u dus gemeentebelasting in België. Omdat reiskostenvergoedingen op de top van uw inkomen tegen 45% à 50% aangerekend worden en vervolgens gemiddeld tegen 8% gemeentebelasting belast, komt op 4% netto te staan. Bovendien eist de Belgische belastingdienst kopieën van alle relevante documenten.
Het maakt dus uit of uw werkgever de reiskostenvergoeding wél of niet vermeld op de jaaropgave.

Wonen in België

De Vlaamse zorgverzekering
Het Vlaams Zorgfonds heeft recentelijk een reeks dreigbrieven verzonden aan nagenoeg alle NederBelgen en Belgische grensarbeiders, als zouden zij verzuimd hebben vanaf 2001 de verschuldigde premies te hebben betaald. Het is een soort beperkte AWBZ-verzekering en de premies bedragen € 25 per jaar.
Deze premies hoeft u niet te betalen, wanneer u in Nederland werkzaam was en verzekerd via het ziekenfonds of particuliere ziektekostenverzekering. U moest dan wel jaarlijks bij de Vlaamse Zorgkas om vrijstelling verzoeken. Deze instelling heeft nu verzuimd een goede administratie bij te houden en nu claimt het Vlaams Zorgfonds € 310, indien u niet een bezwaarschrift met bewijzen indient. U moet wel uiterlijk vóór 22 februari 2007 gevolg hebben gegeven aan de brief van het Vlaams Zorgfonds (Koning Albert II-laan 35 bus 33 te 1030 Brussel). De brief vermeldt hoe u op internet het bezwaarschrift kunt downloaden.

Heffingskorting
De SVB (Sociale Verzekerings Bank) keert uw pensioen uit en houdt ziekenfondspremie, zorgpremie en loonheffing in. In deze loonheffing zit voor 2006 uitsluitend AWBZ-premie. U heeft ook recht op het AWBZ-deel van de algemene heffingskorting. Wat blijkt uit een schriftelijk antwoord: “Het SVB houdt in opdracht van het CVZ (College Voor Zorgverzekeraars) geen rekening met het AWBZ-deel van de algemene heffingskorting, tenzij de persoon in kwestie hier zelf om vraagt”. Voor personen met een klein aanvullend personen is dit al snel € 45 per maand. U kunt voor 2006 met een aangiftebiljet dit bij de belastingdienst terugvragen. Als u niet automatisch een biljet krijgt toegezonden, kan dit met een CT-biljet. Laat het SVB vervolgens schriftelijk weten, dat u met ingang van 2007 het AWBZ-deel van de algemene heffingskorting verrekend wilt hebben.

hits=31= / id=1539=