Incassopraktijken onder de loep.

In Archief by robert

Stel u weigert een factuur te betalen en u geeft met redenen omkleed aan, waarom u factuur of een deel daarvan betwist, weet u dan wat er mogelijk kan gebeuren? Als u niet binnen de door de schuldeiser gestelde datum betaalt, dreigt een voor u onbekend incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocatenkantoor, plots met een in gebrekestelling, dagvaarding, beslaglegging, hoge kosten en/of interesten.

Een aantal incassobureaus, die in opdracht van ondernemingen werken om onbetaalde facturen of rekeningen te innen, trachten via gewiekste methodes, succes te boeken en schuwen daarbij bepaalde wanpraktijken niet, zoals intimidatie, schending van de privacy, het ten onrechte aanrekenen van kosten, interesten, en dergelijke. In de regel pogen zij de consument, op minnelijke wijze met reeksen van onvriendelijke dreigbrieven, zoveel mogelijk tot betaling aan te zetten. Zo ontvangt de consument vaak brieven met een verscheidenheid aan dreigementen, zoals:
“Bij gebreke aan integrale betaling binnen de gestelde termijn, heeft uw schuldeiser de mogelijkheid u inrechte te dagwaarden voor de eerst volgende zitting. desnoods in faling” en “De gerechtsdeurwaarder zal u alle kosten, verbonden aan deze procedure, inclusief beslag op uw goederen, aanrekenen”, etc.
Deze brieven worden in veel gevallen, louter met een geautomatiseerd computersysteem bij herhaling aangemaakt, zonder dat men deze brievenreeks tijdig kan stoppen wanneer nodig. Let wel: de incassobureaus hebben geen juridische bevoegdheden.

a. Opkopers van vorderingen
Bepaalde bureaus kopen vorderingen van bedrijven over. De oorspronkelijke schuldeiser kan daardoor haar vordering afschrijven. Het bedrijf dat de vordering overneemt, heeft onder bepaalde voorwaarden en beperkingen, het volledige recht op de directe vordering. In de regel schrijven zij enkel dreigbrieven of sturen inspecteurs naar uw woonadres en gaan zelden of nooit over tot procedures, aangezien die wel eens meer zouden kunnen kosten dan opbrengen. Immers, advocaten en deurwaarders dienen betaald te worden, ook als er niets ingevorderd wordt, terwijl incassobureaus in het algemeen, enkel betaald worden voor zover zij resultaat boeken. Zij hopen dan ook dat hun aanhoudende schrijven, bij de consument indruk zullen maken.

b. Uitbesteding van vorderingen
Een aantal “minder serieuze schuldeisers”, besteedt hun niet onmiddellijk betaalde vorderingen uit aan incassobureaus, maar ook in die gevallen volgt zelden een procedure, gezien deze incassobureaus, behoudens overdracht van de vordering aan hen, zelf geen procedures kunnen voeren. Voorzichtigheid is te allen tijde geboden. U heeft immers geen of onvoldoende zekerheid, of hun aftekeningen en aangerekende kosten correct of wettelijk zijn en of zij wel degelijk een mandaat hebben om tot invordering over te gaan. Indien u wilt betalen, betaal dan nooit aan dergelijke bureaus, maar betaal rechtstreeks aan de schuldeiser.

Rechten consument,
Niettegenstaande de Wet van 20 december 2002, betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2003 en effectief inwerking sedert I juli 2003 komen wanpraktijken, nog regelmatig voor. Deze wet is een krachtig wapen, om wanpraktijken op dit vlak te bestrijden en is van toepassing op de minnelijke invordering van schulden, verricht door de schuldeiser zelf een incassobureau, advocaat of een gerechtsdeurwaarder en verbiedt onder meer:
1. Elke minnelijke invordering te starten, zonder een schriftelijke ingebrekestelling gericht aan de consument.
2. De privacy van de consument te schenden of de consument te misleiden
3. Verwarring te creëren omtrent de hoedanigheid waarin men optreedt door bijvoorbeeld te zeggen dat een advocaat, deurwaarder, of het gerecht werd ingeschakeld, als dat niet zo is
4. De indruk te wekken, dat het u toegezonden document van een gerechtelijke instantie zou komen, een ministerie, advocaat of gerechtsdeurwaarder.
5. Iets te vermelden op een briefomslag waaruit blijkt, dat het om een invordering gaat
6. Onjuiste juridische bedreigingen te uiten, die wettelijk niet kunnen worden uitgevoerd
7. Niet voorziene of niet wettelijke bedragen te innen, bijvoorbeeld onkosten, schadevergoeding, en dergelijke.
8. De consument verder lastig te vallen, als die de schuld inmiddels uitdrukkelijk schriftelijk met redenen (gemotiveerd) heeft betwist, bij voorkeur in een aangetekend schrijven.
9. Stappen te ondernemen bij derden (buren, familie of werkgever).
10. Schulden te innen bij een persoon die met de schuldenaar (consument) is
11. Telefonische oproepen en huisbezoeken te doen, tussen tweeëntwintig- en acht uur.

Mocht u toch onverhoeds een schrijven ontvangen van een incassobureau, advocaat of gerechtsdeurwaarder en u herkent een van deze zaken, maak de tegenpartij dan schriftelijk duidelijk, dat zij handelen in strijd met de Wet van 20 december 2002, inzake de minnelijke invordering van schulden van de consument en indien ze u nog verder lastig vallen, u een klacht zal neerleggen bij FOD economie, Dienst Controle en Bemiddeling te Brussel (alleen incassobureaus).
Indien advocaten en/of gerechtsdeurwaarders u na een schrijven nog verder lastig vallen, dan kan men zich schriftelijk wenden tot respectievelijk de Orde van Vlaamse Balies en Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders in België.

De energierekening
Neem als praktisch voorbeeld uw eigen energierekening. U sluit een contract af en geeft daarin duidelijk uw laatstejaarverbruik in kWh aan, voor elektriciteit en/of gas. Nadat de levering is begonnen ontvangt u, uw eerste tussentijdse factuur met het daarop vermelde te betalen voorschot. Bij controle stelt u vast dat het voorschot voor elektriciteit en/of gas voor de komende periode, veel te hoog is en het verbruik in kWh, sterk naar boven afwijkt met datgene wat in het contract werd opgegeven.
Wenst u het, op foutieve basis aangerekende bedrag niet te betalen, stuur dan direct doch uiterlijk tijdig voor de vervaldatum van de factuur, een faxbericht of e-mail naar de leverancier, met de mededeling dat u het aangerekende bedrag betwist, op grond van het feit dat het opgegeven verbruik niet overeenstemt met het contract. U verzoekt om een rechtzetting en laat de leverancier, afdeling geschillen, weten, alleen het wettig (juiste) gedeelte van de factuur, indien van toepassing, voor de vervaldatum over te maken. Het te betalen foutief aangerekende bedrag, schort onmiddellijk op, na ontvangst van de klacht door de leverancier.
U meldt tevens dat u dit schrijven ook per gewone post zal verzenden. Goed om te weten is, dat energieleveranciers zich in een gedragscode ertoe hebben verbonden, ingeval van een betwisting van een factuur, te antwoorden binnen de 10 werkdagen.

Wanpraktijken
Uit recent eigen onderzoek komen wanpraktijken naar voren, waarbij onlangs zowel een incassobureau, advocatenkantoor als gerechtsdeurwaarder betrokken zijn, niettegenstaande dat zij onder andere in publicaties verklaren, de rechten van de consument (debiteur), te allen tijde te respecteren en de geldende wetgeving strikt te eerbiedigen. Vastgesteld werd dat geen van voornoemde betrokkenen, de verkregen informatie van de schuldeiser (de opdrachtgever), op volledigheid en juistheid controleerden. In alle gevallen ging het hier om “uitdrukkelijk betwiste” bedragen, met andere woorden de consument had nooit, volgens voornoemde wetgeving, mogen worden aangeschreven! Daarenboven voerde het advocatenkantoor als bewijs, een gemanipuleerd document aan van uitstaande schulden met interesten! Het incassobureau en de gerechtsdeurwaarder schermden met een rekeninguittreksel, verhoogd met interesten, dat niet alleen diverse onjuistheden bevatte, doch ook bedragen, die geen schuld, doch vorderingen ( creditnota’s!) van de consument bleken te zijn.

Huisbezoek
Mocht ooit een zogeheten inspecteur van een incassobureau, zich aan uw deur melden, dan dient deze u vooraf een schriftelijke verklaring te bezorgen, waarin uitdrukkelijk staat dat u hem de deur mag wijzen. Dit laatste is dan ook wenselijk om dit dan ook daadwerkelijk te doen en wel om redenen, dat u geen enkele zekerheid heeft, dat u te maken heeft met een niet-malafide inspecteur en dat bij betaling, uw geld op de juiste rekening terecht zal komen.

Burgerrechtelijke sancties
Een van de sancties uit voornoemde wetgeving is, dat iedere invordering, die verkregen wordt en in strijd is met een of meerdere voornoemde ‘verboden’, wordt beschouwd als zijnde geldig door de consument betaald aan de schuldeiser (opdrachtgever), maar dient wel door het desbetreffende incassobureau, die de vordering op zijn rekening heeft ontvangen, te worden terugbetaald aan de consument.
Indien er onder druk van de nodige bedreigingen, toch een onverschuldigd bedrag werd ingevorderd, dan is degene die de betaling op zijn rekening ontvangen heeft, ertoe gehouden het terug te betalen aan de consument, vermeerderd met de nalatigheids-interesten, te rekenen vanaf de dag van de betaling. Deze sancties zijn niet van toepassing op advocaten en gerechtsdeurwaarders, bij inbreuken op een drietal artikelen, resp. 5, 6 en 7, van deze wet.

Alhoewel deze wet een grote stap voorwaarts betekent in de bescherming van de consument, blijft het oppassen.
hits=0= / id=1961=