Nieuwe speculatietaks

In Archief by robert

Eén van de aangekondigde maatregelen is de invoering van een speculatietaks. De speculatietaks is een belasting op de meerwaarden gerealiseerd op de overdracht van beursgenoteerde effecten binnen een termijn van zes maanden vanaf hun aankoop. De speculatietaks zal in werking treden vanaf 1 januari 2016. In principe worden enkel effecten gevat aangekocht na 1 januari 2016.Wat zijn de krachtlijnen van de nieuwe belasting?

 

Vooreerst heeft de speculatietaks enkel betrekking op natuurlijke personen die buiten hun beroepswerkzaamheid een meerwaarde hebben gerealiseerd in België. Ook niet-inwoners worden door de taks geviseerd als de meerwaarde wordt gerealiseerd in België. Zoals reeds aangehaald moeten de effecten worden verhandeld binnen een termijn van zes maanden vanaf hun aankoop. Deze termijn wordt berekend aan de hand van de LIFO-methode (“last in, first out”).

Wat betreft de effecten viseert de maatregel aandelen, opties of warrants (i) op een Belgische of buitenlandse gereglementeerde markt, (ii) op een Belgische of buitenlandse multilaterale handelsfaciliteit of (iii) op een Belgisch of buitenlands gelijkaardig handelsplatform. Ook zouden andere afgeleide financiële producten kunnen worden geviseerd, maar dat zou via een Koninklijk Besluit worden geregeld.

 

De speculatietaks zou ook toegepast worden enerzijds indien de aandelen, opties of warrants verkregen werden door een schenking en anderzijds in geval van ‘shorttransacties’ (dit is de verkoop van aandelen die men nog niet in bezit heeft op het ogenblik van de verkoop). De speculatietaks zal echter niet worden geheven op gereglementeerde aandelenopties en op aandelen toegekend door de werkgever.

 

Het tarief van de speculatietaks zal 33% bedragen. De taks zal aan de bron worden ingehouden onder de vorm van een bevrijdende voorheffing ingeval een in België gevestigde instelling in de transactie zal tussenkomen, waardoor de winsten niet in de aangifte vermeld moeten worden. Indien er geen in België gevestigde instelling tussenkomt, dienen de meerwaarden aangegeven te worden in de aangifte personenbelasting (eveneens belast aan 33%).

De belastbare grondslag is het positieve verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs, met inachtneming van de taks op deze beursverrichting. Indien dit verschil negatief is, werd er geen meerwaarde gerealiseerd en wordt er bijgevolg geen taks geheven. Minwaarden zullen echter niet aftrekbaar zijn.