Nieuwe Pensioenwet in Nederland. Pensioen in Internationaal verband

In Archief by robert

Per 1 januari 2007 veranderde de Nederlandse pensioenwetgeving. Deze verandering is van invloed op bestaande of toekomstige pensioenregeling van mensen die in België wonen en in Nederland werken. De in Nederland nieuw ingevoerde Pensioenwet heeft een verandering met zich meegebracht waardoor er ongemerkt, wanneer er niets zou worden ondernomen, een gunstige pensioen optie zou kunnen komen te vervallen.

Verstrekkende gevolgen
Op grond van de zojuist vervallen Nederlandse Pensioen en Spaarfondsen Wet (PSW) kon opbouw van pensioen door middel van een C-polis bij een verzekeraar plaatsvinden. Het onderscheidende kenmerk van een C-polis is dat deze op individuele naam staat. De verzekeringnemer is de uiteindelijk pensioengerechtigde. Helaas is door de komst van de nieuwe Pensioenwet de mogelijkheid van pensioenopbouw via een C-polis komen te vervallen. De Pensioenwet schrijft verzekeraars een andere opmaak van een pensioenpolis voor dan thans het geval is. De nieuw onder de Pensioenwet af te geven polis zal niet op naam van de individuele verzekeringnemer worden afgegeven maar op naam van de werkgever (vennootschap) die het pensioen aan de individuele werknemer of directeur-grootaandeelhouder heeft toegezegd. Deze schijnbaar niet van invloed lijkende wijziging kan toch verstrekkende negatieve fiscale gevolgen hebben en de Belgische gunstige belastingheffing torpederen. Een goed advies op dit terrein kan voor u fikse financiële en fiscale voordelen opleveren.

Personenbelasting
In sommige situaties is het namelijk zo dat de heffingsbevoegdheid over, de uiteindelijk ingegane pensioenen uit een polis die op naam van de pensioen gerechtigde staat (de C-polis) aan België is toegewezen. Dit kan het beste per situatie door een deskundige op dit gebied worden beoordeeld. Als de pensioenpolis op naam van de individuele pensioengerechtigde is gesteld dan zal België op grond van de Belgische Nationale belastingwetgeving nagenoeg geen Personenbelasting heffen. België ziet af van belastingheffing, omdat een pensioen in de vorm van een C-polis naar Belgisch recht is opgebouwd naar individueel verworven recht. Het individueel verworven recht leidt België af uit het feit dat de polis op individuele naam staat. Als deze mogelijkheid in Nederland wordt weggenomen en er voortaan alleen nog polissen op naam van de pensioentoezeggende vennootschap worden afgegeven, komt daarmee deze uiterst gunstige regeling te vervallen. In de loop van 2007 zullen alle Nederlandse verzekeraars alle bestaande pensioenpolissen omzetten naar polissen die op naam van de werkgever wordt gesteld. Toekomstige uitkeringen uit polissen die op naam van de pensioentoezeggende vennootschap staan, worden in België niet beoordeeld en belast als een pensioen dat is opgebouwd naar individueel verworven recht maar zullen in de Belgische progressieve Personenbelasting worden betrokken. Met dit artikel wordt getracht de lezer bewust te maken van de “onvoordelige” wijziging van de Pensioenwet en deze in staat te stellen tijdig die acties te laten ondernemen om nog optimaal gebruik te maken van de gunstige fiscale situatie.

Het verdrag
Het is van belang te weten onder welke voorwaarden Nederland of België over pensioen en andere uitkeringen mag heffen. Door nadere regelgeving wordt voorkomen dat zowel Nederland en België dubbel belasting over bepaalde inkomsten en periodieke uitkeringen zou mogen heffen. Deze nadere regelgeving is vervat in het per 1 januari 2003 gewijzigde Verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing tussen Nederland en België. Onderstaand wordt uitleg gegeven wanneer en op welke manier welk land belasting over bepaalde inkomsten mag heffen.

Bronstaatheffing
Normaliter wijzen verdragen die zijn opgesteld ter voorkoming van dubbele belastingheffing de belastingheffing, over alle pensioenuitkeringen, aan het land waarin de belastingplichtige woont toe. Dit in tegenstelling tot het verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing tussen België en Nederland, dat zoals eerder is opgemerkt op 1 januari 2003 is gewijzigd. In sommige gevallen is het heffingsrecht van bepaalde periodieke uitkeringen die aan een inwoner van België toekomen en waarvan de oorsprong in Nederland ligt niet toegewezen aan het woonland België maar aan het land (Nederland) waar de bron ligt van de opbouw van de periodieke uitkeringen. De zogenaamde Bronstaat-heffing. Nederland kan van deze Bronstaat heffing gebruik maken wanneer cumulatief aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

1. De periodieke uitkering in de bronstaat (Nederland) onder “fiscale faciliëring” heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat bij de opbouw van de periodieke uitkering in de bronstaat fiscale faciliteiten (fiscale voordelen) zijn toegekend aan de genieter van deze periodieke uitkeringen.
Concreet betekent dit dat:
· Ofwel de aanspraak op het inkomen in de bronstaat van belasting is vrijgesteld;
· Ofwel de bijdragen die zijn betaald aan het pensioenfonds, pensioenspaarfonds of de vennootschap die het inkomen verschuldigd is, in het verleden – op het niveau van de genieter van de latere uitkering – in aftrek zijn gebracht bij het bepalen van het in de bronstaat belastbare inkomen;
· Ofwel de bijdragen die zijn betaald aan het pensioenfonds, pensioenspaarfonds of de vennootschap die het inkomen verschuldigd is, in het verleden in de bronstaat in aanmerking zijn gekomen voor de toepassing van een ander fiscaal voordeel
2. De bewuste periodieke uitkeringen in de woonstaat van de genieter hetzij niet worden belast tegen het algemeen van toepassing zijnde belastingtarief voor inkomsten verkregen uit niet-zelfstandige beroepen (m.a.w. werknemersbezoldigingen), hetzij dat het bruto bedrag van de inkomsten voor minder dan 90% in de belastingheffing wordt betrokken.
3. Wanneer het totale bruto bedrag van de inkomsten die voldoen aan de hiervoor genoemde voorwaarden 1 en 2, in het desbetreffende kalenderjaar meer dan € 25.000 bedragen.

Wanneer dus aan alle bovengenoemde voorwaarden cumulatief wordt voldaan, mag Nederland, op grond van de toewijzing vanuit het Verdrag, progressieve Inkomstenbelasting over deze periodieke uitkeringen heffen.

Nederland komt niet in alle gevallen met betrekking tot grensoverschrijdende pensioen- en of lijfrente uitkeringen aan heffing toe. Nederland komt aan de voornoemde Bronheffing toe als het gaat om de volgende grensoverschrijdende uitkeringen:

De zogenaamde C-pensioen- en lijfrentepolissen.
De opbouw van deze polissen zal in de meeste gevallen in Nederland hebben plaatsgevonden. Hierdoor wordt voldaan aan de bovengenoemde eerste voorwaarde.
De uitkeringen uit deze polissen worden op grond van de Nationale Belastingwetgeving van België niet of nauwelijks met Belgische Personenbelasting belast. In april 2005 heeft België en Nederland onlangs een circulaire gepubliceerd waarin wordt vermeld dat termijnen van lijfrenten en C-polissen in de Belgische Personenbelasting niet belast zijn.
Wanneer tevens nog aan de laatste bovengenoemde voorwaarde wordt voldaan en de uitkeringen uit de C-pensioen en lijfrentepolissen komen het genoemde bedrag van € 25.000 per jaar te boven, dan mag Nederland progressieve Inkomstenbelasting toepassen. Er is namelijk cumulatief aan alle drie de voorwaarden voldaan.

Nadeel omzetting
Wanneer de uitkeringen uit bepaalde lijfrentes en C-polis(sen) per kalenderjaar dus onder de
€ 25.000 blijven mag Nederland niet heffen. Er wordt niet aan alle voorwaarden voldaan. De heffing komt in dat geval aan België toe. In de Belgische Belastingwetgeving is geregeld dat over periodieke uitkeringen uit C-pensioen en lijfrentepolissen nagenoeg geen belasting geheven wordt. De reden hiervan is, zoals eerder verwoord, dat dergelijke polissen op individuele naam staan en dus naar individueel verworven recht zijn opgebouwd wat voor België aanleiding is om nagenoeg geen belasting over de uitkeringen te heffen. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk dat belastingheffing geheel achterwege blijft. Worden deze, naar individueel verworven recht, polissen door Nederlandse verzekeraars met de komst van de nieuwe pensioenwet omgezet naar een polis op naam van de werkgever dan verliest men in België dit belastingvoordeel. Op het moment dat deze pensioenpolissen op naam van de toezeggende vennootschap worden gesteld dan is er geen sprake meer van een polis naar individueel verworven recht en zal Belgische Personenbelasting een rol gaan spelen. Tenzij het totaal van de uitkeringen, waarover Nederland het heffingsrecht op grond van het Verdrag heeft voorgehouden, meer dan € 25.000 per jaar bedraagt dan komt de heffing weer aan Nederland toe.

Andere inkomensbronnen
Overige Nederlandse inkomensbronnen zoals pensioenuitkeringen uit eigen beheer,
B-polissen (polissen die niet op individuele naam staan) en Sociale zekerheidsuitkeringen die aan een inwoner van België worden uitgekeerd zijn in België belast. Over deze inkomensbronnen zal progressieve Personenbelasting worden geheven. Heffingsrecht is op grond van de eerdergenoemde circulaire toegewezen aan België. België heft over deze uitkeringen progressief als gevolg waarvan aan bovengenoemde tweede voorwaarde niet wordt voldaan. Doordat aan bovengenoemde tweede voorwaarde niet wordt voldaan komt Nederland dus niet aan belastingheffing toe.

Pensioenplanning
Het gevaar dat op de loer ligt, is dat de Nederlandse C-polis met de komst van de nieuwe Nederlandse Pensioenwet door alle Nederlandse verzekeraars wordt omgezet naar een polis waarvan geen sprake meer is van een individueel verworven recht en de uitkering, wanneer deze onder de € 25.000 blijft, in België progressief wordt belast. U wordt geadviseerd contact met een op dit terrein deskundige adviseur op te nemen. Er zijn met bepaalde marktpartijen afspraken gemaakt die het nog steeds mogelijk maakt om toch nog van deze unieke mogelijkheid gebruik te blijven maken. Dit geldt eveneens voor personen die nog aan opbouw van pensioenregeling in de toekomst gebruik willen gaan maken.
Dreigen de jaarlijkse grensoverschrijdende pensioen- en/of lijfrenteuitkeringen boven
de € 25.000 per jaar uit te komen waardoor Nederland de ongunstige Bronheffing kan toepassen dan wordt het opstellen van een pensioenplanning interessant. Een dergelijk plan kan er voor zorgen dat uw toekomstge uitkeringen dusdanig geregeld worden dat voor een substantieel deel van deze uitkeringen gebruik gemaakt kan blijven worden van deze gunstige fiscale regeling.

Diverse mogelijkheden
Voor personen die in zijn geheel nog geen regeling hebben getroffen een mooie manier om het licht over de diverse mogelijkheden eens op te steken. Deze Belgisch ingezetenen die zouden kunnen denken aan de mogelijkheid van kapitaalsopbouw in een lijfrente- of C-polis waarvan de toekomstige uitkeringen onder de € 25.000 per jaar liggen. Nederland facilieert deze vorm van vermogensopbouw tijdens de opbouw daarvan in de vorm van belastingvoordeel over de lasten in de Inkomsten- en/of Vennootschapsbelasting. Wanneer in de toekomst de uitkeringen aan deze inwoner van België plaats gaan vinden, zal België in beginsel niet aan belastingheffing over deze uitkeringen toekomen. Een en ander uiteraard onder voorbehoud van eventuele toekomstige belastingwetswijzigingen. Hierbij valt te denken aan wijzigingen op het Verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing en/of de Nationale belastingwetgeving van Nederland en/of België.

Verzekeraars
Tevens willen wij een lans breken om de Nederlandse verzekeraars in te laten zien dat zij voor Belgen en/of Nederbelgen niet zonder meer de polissen aan zouden mogen passen. De Nederlandse verzekeraars worden geadviseerd, alvorens zij tot omzetting van bestaande polissen van Belgisch ingezetene overgaan, contact met de polishouders op te nemen om te bespreken of de bestaande polis aan de nieuwe Pensioenwet aangepast mag worden. Zoals bovenstaand wordt uitgelegd, wordt een aanpassing waarna de polis blijft voldoen aan het individueel verworven recht aanbevolen. Dit zelfde geldt ook voor personen die pas in de toekomst toe zijn aan de opbouw van hun pensioen. Tot op heden wordt het probleem door zowel de Nederlandse overheid als verzekeraars onderkend. Op moment van schrijven zijn er enkele verzekeraars die op dit punt wel maatwerk willen leveren.

Het verzoek aan verzekeraars is om bestaande polishouders tegemoet te treden en voor nieuwe gevallen in de toekomst fiscaal gunstig geredigeerde polissen te blijven afgeven, zolang de voorraad strekt.
hits=0= / id=1540=