Begrotingsakkoord 2013

In Archief by robert

Na vijf weken onderhandelen kon Elio Di Rupo op maandag 1 juli 2013 het nieuwe begrotingsakoord voorstellen. Er is eerst en vooral gekeken waar de overheid zelf kon besparen en men heeft gepoogd om de burgers en de KMO’s (MKB’s) zo veel mogelijk te ontzien. De meeste maatregelen moeten wel nog in een bindende tekst worden gegoten.
Ten eerste is er een zogenaamde “fairness taks” voorzien bedoeld voor bedrijven die een dividend uitkeren maar zelf (bijna) geen belasting betalen. Zij worden voortaan onderworpen aan een extra belasting van 5%. Vooral de bedrijven met een holdingstructuur, investeringsmaatschappijen en filialen van buitenlandse multinationals zullen door deze regeling worden getroffen.
De accijnzen voor tabak en alcohol gaan ook omhoog. Diesel blijft van een verhoging gevrijwaard.

BTW voor advocaten
Één van de meest besproken punten uit het begrotingsakkoord voor 2013 is de invoering van BTW voor de advocatuur vanaf 2014. Dit is een stap naar Europa toe, aangezien alle andere Europese advocaten wel reeds BTW-plichtig zijn. Er komt echter kritiek op dit punt van de begroting omdat men vreest dat de BTW-heffing de toegang tot justitie zal bezwaren. Voor particulieren die geen BTW-aftrek genieten betekent dit namelijk dat zij vanaf 2014 de brutoprijs van de diensten van een advocaat met 21 % zullen zien stijgen. Bedrijven zijn doorgaans dan weer onverschillig over deze BTW-plicht, in de mate namelijk dat zij deze kost kunnen aftrekken.
De precieze invulling van de BTW-plicht zal in de toekomst het voorwerp uitmaken van verdere besprekingen en onderhandelingen. De Orde van Vlaamse Balies heeft aangekondigd om ernaar te streven om de BTW te beperken tot dienstverlening aan bedrijven.

Heffing op het sparen
In het begrotingsakkoord van Elio Di Rupo wordt de BEVEK-taks (de zogenaamde “Reynderstaks”) uitgebreid naar collectieve beleggingsinstellingen die geen Europees paspoort bezitten. Vroeger was deze taks beperkt tot BEVEK’s met een Europees paspoort. Beiden zullen nu op dezelfde manier worden behandeld.
Het gaat om een taks van 25% op de meerwaarde bij de verkoop van een fonds dat meer dan 25% in obligaties belegt. Deze heffing kwalificeert als belastbare interesten, de inkomsten die begrepen zijn in het bedrag dat verkregen wordt naar aanleiding van (1) overdracht onder bezwarende titel van aandelen, (2) de inkoop van eigen rechten van deelneming of (3) de gehele of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van een collectieve beleggingsinstelling in effecten waarvan meer dan 25 % van het vermogen rechtstreeks of onrechtstreeks is belegd in schuldvorderingen.
Deze heffing wordt met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 1 juli 2013. Men kan dus niet aan de taks ontsnappen door de desbetreffende effecten nog snel te verkopen. 

hits=1998= / id=3317=