AOW-uitkering ook niet belast na vrijwillige bijdragen

In Archief by robert

Een voormalig Nederlands ingezetene was niet alleen verplicht maar ook vrijwillig verzekerd voor de Nederlandse Algemene Ouderdomswet (AOW-wet). Tijdens zijn verblijf van enkele jaren in het Verenigd Koninkrijk en na zijn emigratie uit Nederland naar België, heeft hij op vrijwillige basis bijdragen gestort met het oog op de verdere opbouw van een AOW-uitkering. In totaal werden gedurende dertig jaar vrijwillig en tien jaar verplicht AOW-bijdragen betaald.
De eerste rechter oordeelde op grond van het dubbelbelastingverdrag België-Nederland dat België heffingsbevoegd was over zijn AOW-uitkering en dat deze uitkering een verband had met zijn beroep. En de vrijwillige AOW-bijdragen konden niet vergeleken worden met de privé-opbouw van een individuele levensverzekering. De belastingaanslag diende alsnog te worden betaald.

In beroep verwees de belastingplichtige naar een eerder arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van 27 november 2007. Om aanspraak te kunnen maken op een AOW-uitkering volstaat het overeenkomstig de AOW-wet dat men ingezetene is van Nederland. Hieruit volgt dat men als ingezetene van Nederland van een AOW-uitkering kan genieten, ongeacht of men enige beroepswerkzaamheid heeft verricht of niet. Het feit dat de bijdrage, indien men arbeid verricht, wordt geïnd door een inhouding op het loon doet hieraan geen afbreuk. Ook het feit dat een AOW-uitkering te beschouwen is als een als een rustpensioen geldend voordeel in de zin van de Belgische wetgeving inzake sociale zekerheid, impliceert niet dat het gaat om een pensioen in de zin van de fiscale wet. Daarom mag België niet heffen op een AOW-uitkering (zie ook NederBelgischMagazine april 2008).
Het Hof stelt bovendien dat gedurende de dertig jaar dat deze persoon als gewezen verzekerde in de zin van de AOW-wet vrijwillig zijn pensioen heeft opgebouwd, heeft hij dit gedaan met eigen fondsen, zonder dat enig verband met zijn beroepswerkzaamheid kan worden aangetoond.
Derhalve worden de aanslagen over de jaren 2004 en 2005 vernietigd en de terugbetaling bevolen van alle sommen die werden geïnd, vermeerderd met interesten. (Hof van Beroep van Antwerpen dd. 17.03.2009 , rolnr. 2008-ar-1201)

hits=1= / id=1643=