Aangifte personenbelasting (aj. 2014) – Meldplicht voor juridische constructies: De zwarte lijst is er!

In Archief by robert

Eind maart 2014 werd het model van het aangifteformulier in de personenbelasting (PB) gepubliceerd. In de aangifte is uiteraard de meldplicht voor de aangifte van juridische constructies opgenomen die medio vorig jaar werd ingevoerd. De meldplicht in de aangifte in de PB luidt als volgt (code 1077):

Is u, uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner met wie u deze gezamenlijke aangifte indient, of één van uw niet ontvoogde minderjarige kinderen een oprichter van een juridische constructie als bedoelt in art. 2, §1, 13° en 14° van het WIB 92, of bij uw weten op enigerlei wijze of ogenblik, begunstigde of potentieel begunstigde van zo’n constructie?

Indien men bevestigend antwoordt, dan dient men de naam en voornaam van de oprichter of de (potentieel) begunstigde te vermelden. Welke juridische constructies dient men te melden? Trusts worden altijd geviseerd door de meldplicht, en dit ongeacht het land waar de trust is gevestigd. Buitenlandse rechtsvormen die niet de vorm hebben van trust, zoals buitenlandse vennootschappen en stichtingen, worden enkel geviseerd als zij opgenomen zijn op een lijst die bij koninklijk besluit (KB) wordt vastgesteld.

Op 2 april 2014 werd het KB gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met daarop de lijst van landen en de geviseerde rechtsvormen. Eind vorig jaar circuleerde reeds een voorontwerp van de bewuste lijst. Uit de definitieve versie van de lijst blijkt dat geen wijzigingen aangebracht werden in de lijst. Zoals eerder aangekondigd staat ook Luxemburg op de zwarte lijst, maar enkel de Société de gestion de patrimoine familiale (SPF) wordt geviseerd. De beslissing om een vennootschapsvorm uit een EU land op de lijst te zetten werd mede ingegeven door de uitkomst van de 6e vergadering van het Mondiaal Forum inzake transparantie en uitwisseling van inlichtingen (OESO) in Jakarta op 21 en 22 november 2013, waarbij Luxemburg een onvoldoende kreeg.

Naast de Luxemburgse SPF volgt hieronder nog een korte selectie van geviseerde rechtsvormen uit het KB: Jersey: Company, Foundation
Guernsey: Company, Foundation
Britse Maagdeneilanden: Company
Kaaimaneilanden: Exempt Company
Eiland Man: Company
de voormalige Nederlandse Antillen (waaronder Curaçao): SPF
Liechtenstein: Stiftung, Anstalt
Panama: Foundation, International Business Company
Zwitserland: Foundation
Monaco: Foundation

De tekst bij het KB vermeldt verder nog dat deze lijst telkens zal worden aangepast wanneer, inzonderheid ingevolge buitenlandse wetswijzigingen, rechtsvormen aan deze lijst moeten worden toegevoegd of van deze lijst moeten worden geschrapt. Eind vorig jaar bestonden plannen om de inkomsten van buitenlandse constructies rechtstreeks te gaan belasten alsof de oprichter zelf de inkomsten zou hebben ontvangen. Maar dat plan heeft het uiteindelijk niet gehaald.

hits=309= / id=3561=