Vennootschapsbelasting: aangifte van betalingen aan belastingparadijzen: nu ook voor Cyprus en Luxemburg

In Archief by robert

Sinds 1 januari 2010 moeten Belgische vennootschappen jaarlijks aangifte doen van hun betalingen aan belastingparadijzen. De aangifteplicht geldt indien het totaal bedrag van die betalingen tijdens het belastbaar tijdperk minstens 100.000 euro bedraagt. Tot de “belastingparadijzen” moeten in dit verband onder meer alle landen worden gerekend die door de OESO op een zwarte lijst zijn geplaatst van landen die de OESO-standaard inzake transparantie en fiscale gegevensuitwisseling niet “effectief of substantieel” toepassen. Merk op dat landen op de OESO-lijst slechts worden aangemerkt als belastingparadijs indien zij gedurende het volledige belastbaar tijdperk op die lijst voorkomen.

 

Recent werden onder meer Cyprus en Luxemburg door de OESO toegevoegd aan deze zwarte lijst van belastingparadijzen. Het concrete gevolg hiervan is dat Belgische vennootschappen alle betalingen aan in Cyprus of Luxemburg gevestigde personen en vennootschappen moeten aangeven voor alle belastbare tijdperken vanaf 1 december 2013, indien die betalingen meer dan 100.000 euro op jaarbasis bedragen.

 

De aangifte van de geviseerde betalingen moet gebeuren via een speciaal formulier dat bij de jaarlijkse fiscale aangifte moet worden gevoegd. Voor betalingen verricht in boekjaar 2014 moet de aangifte dus gebeuren bij de jaarlijkse aangifte in 2015. Voor elke individuele betaling moet het land en de volledige identiteit van de ontvanger worden vermeld, alsook de datum van de betaling, de aard van de betaling (bijvoorbeeld huur, intresten, aankoop van activa, commissie, …) en het betaalde bedrag. De fiscus interpreteert de aangifteplicht hierbij erg ruim. Zo vallen niet enkel betalingen aan vennootschappen, maar ook die aan natuurlijke personen onder de aangifteplicht, en worden alle betalingen – ongeacht de betaalwijze (bijvoorbeeld via overschrijving, in natura, …) – geviseerd.

 

Gebeurt de aangifte niet, dan zijn deze betalingen voor de vennootschap niet aftrekbaar als beroepskost of kunnen zij eventueel als betaling van een geheim commissieloon worden belast aan 309%. Enkel indien Cyprus en/of Luxemburg door de OESO binnen het jaar van de zwarte lijst zou(den) worden geschrapt, vervalt die aangifteplicht voor Belgische vennootschappen alsnog. Wij volgen de ontwikkelingen op dit vlak nauwgezet op.

 

 

 

 

 

 

 

 

hits=742= / id=3562=