Discriminatie buitenlandse spaarboekjes weggewerkt

In Archief by robert

Voor de rente op ‘Belgische’ reglementeerde spaarboekjes gold tot nu toe een vrijstelling op de eerste schijf van 1.900 euro (indexaangepast bedrag voor aanslagjaar 2015) per belastingplichtige. Boven het bedrag van 1.900 euro wordt de rente onderworpen aan een gunsttarief van 15% ( het gemeenrechtelijk tarief bedraagt immers 25%).

Dat de regeling enkel van toepassing was op Belgische gereglementeerde spaarboekjes werd vorig jaar veroordeeld door het EU Hof van Justitie en ook recent op de korrel genomen door het Belgisch Grondwettelijk Hof. In het wetsontwerp houdende diverse bepalingen dat momenteel in behandeling is in de Kamer wordt de wetgeving aangepast. De huidige vrijstelling zal retroactief worden uitgebreid tot spaardeposito’s bij banken die gevestigd zijn in een ander land van de Europese Economische Ruimte (EER). Het gaat om rente die toegekend of betaalbaar gesteld is sinds 1 januari 2012. Ook het saldo aan rente (dat de grens van het vrijgesteld bedrag overschrijdt) zou onderworpen worden aan het gunsttarief van 15%.

Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling moeten de buitenlandse spaarboekjes wel voldoen aan een reeks voorwaarden, die analoog zijn aan de voorwaarden die gelden voor Belgische gereglementeerde spaarboekjes. Zo moet o.m. voldaan zijn aan de in het andere land door de overheid opgelegde vereisten inzake munteenheid, de voorwaarden en wijze van terugneming en opneming, en de structuur, het niveau en de wijze van berekening van de vergoeding ervan. Die laatste vereisten moeten gelijkwaardig zijn aan de Belgische vereisten. Voor het rentetarief houdt dat in dat het niet hoger mag zijn dan het maximumtarief dat voor Belgische gereglementeerde spaarboekjes geldt. Als de betrokken EER-lidstaat geen dergelijke vereisten heeft vastgesteld, is de vrijstelling niet van toepassing.

hits=137= / id=3563=