De 30% regeling toch (weer) voor inwoners van België !

In Archief by robert

De Nederlandse wet kent een fiscaal zeer interessante regeling voor niet inwoners die Nederlands belastbaar loon genieten (expats). Onder toepassing van deze regeling wordt slechts 70 % van het inkomen van expats daadwerkelijk belast. Deze regeling stond tot 2012 – toen de wet is gewijzigd – ook open voor inwoners van België. De Europese commissie lijkt nu de deur te heropenen voor inwoners van België. Een en ander geeft aanleiding om uw recht veilig te stellen. Wij lichten dit nader toe.

De 30 % regeling vanaf 2012
De 30%-regeling is een fiscale faciliteit met als doel, in het buitenland woonachtige werknemers met een deskundigheid die schaars is in Nederland aan te trekken. Op gezamenlijk verzoek van de werknemer en de werkgever kan de regeling tot maximaal 8 jaren worden toegepast. De toepassing wordt in een beschikking door de Nederlandse Belastingdienst bevestigd. Voor de specifieke deskundigheid wordt sedert 2012 in beginsel aangesloten bij een jaarlijks vast te stellen salarisnorm € 36.378 (2014). Verder is vereist dat de werknemer in een periode van 24 maanden ten minste 16 maanden op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens heeft gewoond voorafgaand aan de tewerkstelling. De facto kwam door deze laatste voorwaarde de regeling voor inwoners van België te vervallen. Voor bestaande situaties is overgangsrecht gecreëerd.

150 kilometergrens in strijd met Europees recht
Van meet af aan staat de houdbaarheid van de 150 kilometergrens ter discussie. Hierover zijn dan ook diverse procedures gevoerd. De uitspraken van de verschillende rechtbanken stonden daarbij lijnrecht tegenover elkaar. Inmiddels zijn door Nederlands hoogste rechterlijke instantie, de Hoge Raad (prejudiciële) vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Centraal staat de vraag of de regeling in strijd is met het vrije verkeer van werknemers. Onlangs heeft de Europese Commissie zich hierover uitgelaten. Zij geeft onder meer aan dat de afstand tussen de woonplaats van de inkomende werknemer en de Nederlandse grens een irrelevant criterium is bij de hoogte van de eventuele extraterritoriale kosten. Het relevante criterium ten aanzien van deze territoriale kosten is de afstand tussen de woonplaats en de werkplaats. Verder is zij de mening toegedaan dat de nieuwe regeling te ver gaat en dat het wel degelijk mogelijk is om een minder beperkende maatregel te nemen die evenzeer de doelstelling van de Nederlandse wetgever kan realiseren. Namelijk te vermijden dat forenzen van de 30%-regeling kunnen genieten. Het door de Nederlandse regering aangevoerde argument dat dit tot praktische moeilijkheden kan leiden, kan geen rechtvaardigingsgrond uitmaken voor deze inbreuk op het vrije verkeer van kapitaal. Een bepaalde afstand tussen de woonplaats van de ingekomen werknemer (voor indiensttreding) en de werkplaats is daarbij wel een mogelijke optie. Duidelijk is dat, indien de commissie gevolgd wordt, de 150 km eis in zijn huidige vorm dient te vervallen.

Stel uw rechten veilig !
Het is nu aan het Europese Hof van Justitie om uitspraak te doen. Gelet op de gunstige ontwikkelingen is het nu meer dan ooit aangewezen om (alsnog) uw rechten veilig te stellen. Het betreft immers een belangvoordeel dat zich tot 8 jaren kan uitstrekken. Dit kan door de 30%-regeling (alsnog) aan te vragen en vervolgens bewaar te maken tegen de aanslagen loon/inkomstenbelasting.

hits=276= / id=3575=