Vlabel publiceert standpunt over Britse Inheritance Tax

In Archief by robert

Indien een persoon bij zijn overlijden zijn laatste fiscale woonplaats had in Vlaanderen, zal er bij zijn overlijden Vlaamse erfbelasting verschuldigd zijn op zijn volledige vermogen. Hieronder worden al zijn goederen begrepen, waar ook ter wereld.

 

Daarnaast geldt er in het Verenigd Koninkrijk een ‘Inheritance Tax’ die wordt geheven op alle bezittingen die een niet-inwoner had op het moment van zijn overlijden. Hieronder worden niet enkel onroerende goederen begrepen. Een veel ruimer begrip van ‘situsgoederen’ wordt gebruikt, waar ook aandelen van vennootschappen die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd, alsook banktegoeden (in GPB) bij een Britste bank worden begrepen. De goederen in het Verenigd Koninkrijk die eigendom waren van een persoon die bij zijn overlijden zijn fiscale woonplaats had in Vlaanderen, lopen dus het risico dubbel te worden belast. België heeft immers geen dubbelbelastingverdrag afgesloten met het Verenigd Koninkrijk.

 

De ‘Inheritance Tax’ zoals deze bestaat voor niet-inwoners heeft echter niet de aard van een successierecht dat door iedere erfopvolger persoonlijk verschuldigd is op de goederen die hij of zij persoonlijk verkrijgt. De belasting wordt berekend op het totale bezit van de overledene, en valt te beschouwen als een last die wordt opgelegd aan de nalatenschap.

Om die dubbele belasting te milderen, heeft de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) recent het standpunt ingenomen dat een dergelijke ‘Inheritance Tax’ ook in Vlaanderen zal beschouwd worden als een schuld van de nalatenschap, en dus toegevoegd mag worden aan het gewoon passief voor de berekening van de Vlaamse erfbelasting. Hierdoor vermindert de belastbare Belgische grondslag, waarop de Belgische erfbelasting wordt berekend.

 

Wel vereist Vlabel dat er afdoende bewijs wordt geleverd van het bestaan van de schuld door bijvoeging bij de aangifte van nalatenschap van een ‘Inheritance Tax account’ een ‘Calculation of Inheritance Tax’, samen met een bewijs van betaling. Voor buitenlandse onroerende goederen (eender waar gelegen) bestond er reeds een regeling waardoor buitenlandse erfbelasting in mindering mag worden gebracht van de Belgische erfbelasting. Met het nieuwe standpunt bevestigt Vlabel dat ook dubbele erfbelasting met betrekking tot roerende goederen aangehouden in het Verenigd Koninkrijk kan gemilderd worden.