Nederland heeft heffingsrecht over uitkering van Reaal

In Archief by robert

De heer X woont in België en ontvangt onder meer Nederlands inkomen. Zijn inkomen bestaat uit AOW, loon van een Nederlandse werkgever en een (lijfrenteverzekerings-) uitkering van Reaal. De uitkering van Reaal bedraagt ruim € 27.000 per jaar.<br />
Bij het opleggen van de belastingaanslag wil de Nederlandse Belastingdienst heffen over het loon en over de uitkering van Reaal. De AOW wordt niet belast, omdat de heffing daarover (in principe) aan België is toegewezen.</p><p>

X komt in bezwaar en beroep omdat hij van mening is dat Nederland niet mag heffen over de uitkering van Reaal. De Belastingdienst begint vervolgens een uitgebreid onderzoek naar de manier waarop de uitkering van Reaal in België belast wordt en neemt daarvoor ook meerdere keren contact op met de collega’s van de Belgische Belastingdienst.<br />
Bij het onderzoek blijkt dat de heer X de uitkering van Reaal in België aangeeft op een forfaitair inkomen van 3% van de koopsom van de uitkering, belast tegen een percentage van 15% (inmiddels is dit tarief verhoogd tot 25%). Daarmee is dit een laagbelaste uitkering.</p><p>

Een bijzonderheid is nog dat op de uitkeringen van Reaal geen loonheffingen worden ingehouden. Blijkbaar is verzocht om een vrijstelling van inhoudingen, waarbij gedacht was dat het om een pensioen ging en niet om een lijfrente. De heer X meldt vervolgens nog dat hij per vergissing de uitkering van Reaal als laag belaste lijfrente heeft aangegeven in België. Hij stelt dat het pensioen in België progressief belast had moeten worden. De Belgische Belastingdienst legt vervolgens echter uit dat de uitkering in België niet als progressief belast pensioen moet worden gezien, maar als een laagbelaste lijfrente. De manier van aangeven in België was dus juist.</p><p>

Het belang van deze kwalificatie zit in de toepassing van het Belastingverdrag tussen Nederland en België, en met name het pensioen- en lijfrenteartikel (artikel 18). Als de uitkering van Reaal progressief wordt belast in België, dan kan Nederland hierover niet meer heffen. Als de uitkering daarentegen laag wordt belast in België kan Nederland, in een geval als dit, wel progressief belasting heffen over de uitkering. Er is een uitzonderingsbepaling die het heffingsrecht teruggeeft aan Nederland op het moment dat (vereenvoudigd gesteld) de uitkering (1) laag of niet wordt belast in België, (2) in Nederland fiscaal is opgebouwd en (3) het totaal van die uitkeringen op jaarbasis meer dan € 25.000 bedraagt.<br />
In dit geval wordt er aan die voorwaarden voldaan, onder meer omdat de Belgische Belastingdienst heeft uitgelegd dat de lijfrente van Reaal in België belast hoort te worden op basis van een forfaitair inkomen van 3%, belast tegen (toen nog) een tarief van 15%. De slotsom is dan ook dat Nederland over de uitkering van Reaal mag heffen.</p>

Hof ’s-Hertogenbosch, 29 augustus 2014

hits=530= / id=3779=