Introductie Europese Erfrechtverklaring

In Archief by robert

Per 17 augustus 2015 zal de Europese Erfrechtverordening in werking treden. Dit is een regeling die voor de meeste Europese landen verplicht zal zijn. Het regelt voor het privaatrecht het recht van welk land van toepassing is op grensoverschrijdende nalatenschappen. Het gaat hierbij niet om het belastingrecht (erfbelasting), maar om het privaatrecht, zoals het erfrecht.

Nu gebeurt het namelijk nog vaak dat bij grensoverschrijdende nalatenschappen het recht van verschillende landen van toepassing kan zijn. Een voorbeeld is het overlijden van een inwoner van land A, die de nationaliteit heeft van land B, waarbij tot de nalatenschap een huis in land C behoort. Het kan een hele puzzel zijn om in grensoverschrijdende situaties het toepasselijke recht te vinden.

De Europese Verordening heeft als doel deze problemen zoveel mogelijk op te lossen. Als hoofdregel zal gelden dat het recht van het land dat de laatste reguliere woonplaats was, van toepassing zal zijn op de hele nalatenschap. Als echter zou blijken dat de overledene (erflater) een nauwere band had met een ander land, dan is het recht van dat andere land van toepassing. Tenslotte zal het nog steeds mogelijk zijn om bij testament een ander recht van toepassing te verklaren, maar dit kan dan alleen nog het recht van de nationaliteit van de overledene zijn.

Om de werking van deze Verordening makkelijker te maken gaat Nederland een zogenoemde Europese Erfrechtverklaring invoeren. Dit geeft notarissen in Nederland de mogelijkheid om een Verklaring van Erfrecht op te stellen waarmee erfgenamen in andere aangesloten landen hun juridische positie (bijvoorbeeld als wettige erfgenaam) aan kunnen tonen.

hits=153= / id=3814=